Euroopa poolaasta rühm

Euroopa poolaasta rühm loodi 2017. aastal, et reageerida poolaasta kasvavale tähtsusele. Tegemist on horisontaalse tööorganiga, mis tugevdab ja toetab komitee sektsioonide tööd. Töörühm keskendub keskkonnasäästlikku majanduskasvu ja tööhõivet käsitlevate Euroopa kodanikuühiskonna ettepanekute analüüsimisele, tagades sellega komitee pideva panuse iga-aastasesse Euroopa poolaasta protsessi. Algselt majanduspoliitika koordineerimise iga-aastase tsüklina toiminud poolaastat on hiljem täiendatud meetmetega, mis põhinevad Euroopa sotsiaalõiguste sambal, ÜRO kestliku arengu eesmärkidel ning rohe- ja digipöördel. Pandeemia kontekstis on poolaastal keskne osa kiire sotsiaal-majandusliku taastumise tagamisel ning jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisel kooskõlas Euroopa rohelisel kokkuleppel ja jätkusuutliku konkurentsivõime kontseptsioonil põhineva uue majanduskasvu strateegiaga. Euroopa poolaasta roll suureneb veelgi kavandatud taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendiga. Rahastamisvahend peaks muu hulgas aitama liikmesriikidel lahendada Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud probleeme. Liikmesriikide toetamine muudetakse sõltuvaks Euroopa poolaasta raames antud soovituste järgimisest. Eraldatavate summade suuruse ja Euroopa poolaasta uue suunitluse tõttu on see oluline ülesanne, mis nõuab Euroopa poolaasta rühma märkimisväärset osalemist. Meie arutelude tulemusi võetakse arvesse meie arvamustes, mis koostatakse korrapäraselt Euroopa poolaasta tsükli raames, eelkõige iga-aastase kestliku majanduskasvu strateegia kohta.

On vaja kõigi Euroopa elanike osalemist kodanikuühiskonna organisatsioonide kaudu, et muuta majanduse ja ühiskonna reformimine võimalikuks. Oma tegevuse kaudu, mis hõlmab arvamuste ettevalmistamist, riikide külastamist ja koosolekute/konverentside korraldamist, aitab Euroopa poolaasta rühm muuta protsessi kvaliteetsemaks, parandada selle õiguspärasust ja suurendada lisaväärtust tänu riikide suuremale vastutusele, paremale prioriteetide seadmisele, tõhusamale rakendamisele ja teadlikkuse suurendamisele liikmesriikides. Sellega kooskõlas kavatseb Euroopa poolaasta rühm jätkata oma olulist tööd, et koguda, suunata ja edendada liikmesriikide kodanikuühiskonna organisatsioonide poliitilisi seisukohti riikide korrapäraste külastuste ja arutelufoorumite abil.

Euroopa poolaasta rühma tegevust käsitleva värskeima teabe saamiseks palume tutvuda vasakul toodud dokumentidega.