Ad hoc група „Европейски семестър“

Ad hoc групата „Европейски семестър“ е създадена през 2017 г. в отговор на нарастващото значение на семестъра. Тя е хоризонтален орган, който укрепва и подкрепя работата, извършвана в секциите на ЕИСК. Тя акцентира върху разглеждането на предложенията на европейското гражданско общество в областта на устойчивия растеж и заетостта, като по този начин се гарантира непрекъснат принос на ЕИСК към годишния цикъл на европейския семестър.

 По първоначален замисъл Европейският семестър е годишен цикъл за координация на икономическата политика, като по-късно той се допълва от действия, основани на европейския стълб на социалните права, целите на ООН за устойчиво развитие, както и екологичната и цифровата трансформация. В контекста на пандемията семестърът играе основна роля за гарантирането на бързо социално-икономическо възстановяване и за постигането на устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с новата стратегия за растеж, основана на Европейския зелен пакт и концепцията за конкурентоспособна устойчивост. С предложения Механизъм за възстановяване и устойчивост ролята на семестъра ще се увеличи допълнително. Механизмът следва, наред с другото, да помага на държавите членки да преодолеят предизвикателствата, установени в рамките на семестъра. Подкрепата за държавите членки ще зависи от спазването на препоръките, направени в рамките на семестъра. Размерът на предвидените суми и новата ориентация на семестъра правят това важна задача, която изисква значителна ангажираност на групата „Европейски семестър“. Резултатите от нашите обсъждания ще бъдат отразени в становищата ни, изготвяни редовно в рамките на цикъла на европейския семестър, по-специално относно годишната стратегия за устойчив растеж.  

 Необходимо е участието на всички европейци чрез организациите на гражданското общество, за да бъде възможен процесът на реформиране на икономиката и обществото. Чрез своите дейности — изготвяне на становища, провеждане на посещения в държави и организиране на заседания/конференции — групата „Европейски семестър“ спомага за повишаването на качеството на процеса, подобряването на неговата легитимност и добавянето на стойност чрез подобряване на националната ангажираност, по-добро определяне на приоритетите, по-ефективно изпълнение и повишаване на осведомеността на национално равнище. В съответствие с това група „Европейски семестър“ възнамерява да продължи важната си работа за събиране, канализиране и популяризиране на политическите възгледи от национални организации на гражданското общество чрез редовните посещения на държавите и дискусионните форуми.

 За актуална информация относно дейностите на група „Европейски семестър“ вж. документите отляво.