Cohesie-, regionaal en stedelijk beleid

Het regionaal beleid van de EU is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU. Het is gericht op alle regio's en steden in de Europese Unie met als doel de werkgelegenheid, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, de economie, duurzame ontwikkeling en de levenskwaliteit van de burgers te ondersteunen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken en tegemoet te komen aan de uiteenlopende ontwikkelingsbehoeften in alle EU-regio's is voor 2014-2020 351,8 miljard euro – bijna een derde van de totale EU-begroting – uitgetrokken voor het cohesiebeleid. Solidariteit is een grondbeginsel van de EU, en in het regionaal beleid wordt solidariteit in de praktijk gebracht, met name in regio's die kampen met ernstige demografische handicaps of die geografisch minder gunstig liggen, zoals eilanden en grensoverschrijdende en berggebieden. Ook ultraperifere regio’s en steden vallen onder het cohesiebeleid en het regionaal beleid.

Het EESC en regionaal beleid en stadsontwikkeling

Het EESC staat achter het streven van de EU om met haar regionaal beleid de solidariteit kracht bij te zetten en ontwikkeling te stimuleren. In zijn adviezen heeft het altijd benadrukt dat het beleid actief bijdraagt aan meer cohesie tussen de verschillende regio’s van de EU. Het EESC is pleitbezorger van het partnerschapsbeginsel en werkt mee aan de naleving ervan. Naast zijn adviezen speelt het EESC via zijn leden een proactieve rol in discussies en in de ondersteuning van activiteiten van maatschappelijke organisaties. Het hecht ook veel belang aan het versterken van territoriale samenwerking die bestuurlijke grenzen overstijgt en tegemoet komt aan datgene waar op lokaal niveau werkelijk behoefte aan bestaat (bijvoorbeeld in macro-regionale en functionele stedelijke gebieden). Het EESC heeft actief steun verleend aan en gepleit voor Europese initiatieven voor de ontwikkeling en integratie van stedelijke gebieden in de Europese Unie.