COHESIE EN REGIONAAL EN STEDELIJK BELEID

This page is also available in

Het regionaal beleid van de EU is een investeringsbeleid ter verkleining van economische, sociale en territoriale verschillen in de EU en ter bevordering van groei en werkgelegenheid. De investeringen voor de periode 2014-2020, ten bedrage van 351,8 miljard euro, worden gebruikt om de Europa 2020-strategie uit te voeren. Solidariteit, een grondbeginsel van de EU, wordt met het regionaal beleid in praktijk gebracht. Dit geldt met name voor achtergebleven regio’s die kampen met ernstige demografische problemen of die een minder gunstige ligging hebben, zoals eilanden, grensoverschrijdende regio’s en berggebieden. Ook ultraperifere regio’s en steden vallen onder het cohesiebeleid en het regionaal beleid.

Het EESC en regionaal beleid en stadsontwikkeling 

Het EESC staat achter het streven van de EU om met haar regionaal beleid de solidariteit kracht bij te zetten en ontwikkeling te stimuleren. In zijn adviezen heeft het altijd benadrukt dat het beleid actief bijdraagt aan meer cohesie tussen de verschillende regio’s van de EU. Het EESC is pleitbezorger van het partnerschapsbeginsel en werkt mee aan de naleving ervan. Naast zijn adviezen speelt het EESC via zijn leden een proactieve rol in discussies en in de ondersteuning van activiteiten van maatschappelijke organisaties. Het hecht ook veel belang aan het versterken van territoriale samenwerking die bestuurlijke grenzen overstijgt en tegemoet komt aan datgene waar op lokaal niveau werkelijk behoefte aan bestaat (bijvoorbeeld in macro-regionale en functionele stedelijke gebieden). Het EESC heeft actief steun verleend aan en gepleit voor Europese initiatieven voor de ontwikkeling en integratie van stedelijke gebieden in de Europese Unie.