KOHEESIO-, ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA

This page is also available in

EU:n aluepolitiikka on investointipolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään taloudellisia, yhteiskunnallisia ja alueellisia eroja EU:ssa sekä edistämään koheesiota, kasvua ja työllisyyttä. Tätä politiikkaa varten ajanjaksoksi 2014–2020 myönnettyjä 351,8 miljardin euron investointeja käytetään Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamiseen. Yhteisvastuu on yksi EU:n perusperiaatteista, ja sitä toteutetaan käytännössä aluepolitiikan avulla erityisesti kehityksessä jäljessä olevilla alueilla, vakavista väestökehitykseen liittyvistä haitoista kärsivillä alueilla sekä maantieteellisesti epäsuotuisilla alueilla, kuten saarilla sekä raja- ja vuoristoalueilla. Koheesio- ja aluepolitiikan piiriin kuuluvat myös syrjäisimmät alueet ja kaupunkialueet.

ETSK ja alue- ja kaupunkipolitiikka

ETSK tukee EU:n aluepoliittisia pyrkimyksiä yhteisvastuun vahvistamiseksi ja kehityksen edistämiseksi. ETSK:n lausunnoissa on aina korostettu tämän politiikan aktiivista roolia EU:n eri alueiden välisen koheesion vahvistamisessa. ETSK kannattaa kumppanuusperiaatetta ja auttaa sen varmistamisessa, että periaate toteutuu käytännössä. Lausuntojensa ohella ETSK toimii jäsentensä välityksellä ennakoivasti osallistumalla keskusteluihin ja tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimia. Lisäksi ETSK on erittäin kiinnostunut sellaisen alueellisen yhteistyön vahvistamisesta, joka ulottuu hallinnollisia rajoja pitemmälle ja jossa puututaan todellisiin tarpeisiin paikallisella tasolla (kuten makroalueellisella tasolla ja toiminnallisilla kaupunkialueilla). ETSK on kannustanut ja tukenut aktiivisesti eurooppalaisia aloitteita, joilla edistetään kaupunkialueiden kehitystä ja integrointia koko Euroopassa.