Koheesio-, alue- ja kaupunkipolitiikka

EU:n aluepolitiikka on EU:n tärkein investointipolitiikka. Se on tarkoitettu Euroopan unionin kaikille alueille ja kunnille työpaikkojen luomisen, yritysten kilpailukyvyn, talouskasvun ja kestävän kehityksen tukemiseksi ja kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n alueiden erilaisten kehitystarpeiden täyttämiseksi koheesiopolitiikkaa varten on kaudella 2014–2020 varattu 351,8 miljardia euroa, eli lähes kolmannes EU:n koko talousarviosta. Yhteisvastuu on yksi EU:n perusperiaatteista, ja sitä toteutetaan käytännössä aluepolitiikan avulla erityisesti kehityksessä jäljessä olevilla alueilla, vakavista väestökehitykseen liittyvistä haitoista kärsivillä alueilla sekä maantieteellisesti epäsuotuisilla alueilla, kuten saarilla sekä raja- ja vuoristoalueilla. Koheesio- ja aluepolitiikan piiriin kuuluvat myös syrjäisimmät alueet ja kaupunkialueet.

ETSK ja alue- ja kaupunkipolitiikka

ETSK tukee EU:n aluepoliittisia pyrkimyksiä yhteisvastuun vahvistamiseksi ja kehityksen edistämiseksi. ETSK:n lausunnoissa on aina korostettu tämän toimintapolitiikan aktiivista roolia EU:n eri alueiden välisen koheesion vahvistamisessa. ETSK kannattaa kumppanuusperiaatetta ja auttaa sen varmistamisessa, että periaate toteutuu käytännössä. Lausuntojensa ohella ETSK toimii jäsentensä välityksellä ennakoivasti osallistumalla keskusteluihin ja tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimia. Lisäksi ETSK on erittäin kiinnostunut sellaisen alueellisen yhteistyön vahvistamisesta, joka ylittää hallinnolliset rajat ja jossa puututaan todellisiin tarpeisiin paikallisella tasolla (kuten makroalueellisella tasolla ja toiminnallisilla kaupunkialueilla). ETSK on kannustanut ja tukenut aktiivisesti eurooppalaisia aloitteita, joilla edistetään kaupunkialueiden kehitystä ja integrointia koko Euroopassa.