KOHEZIJSKA, REGIONALNA IN MESTNA POLITIKA

This page is also available in

Regionalna politika EU je naložbena politika, namenjena zmanjševanju ekonomskih, socialnih in teritorialnih razlik v EU ter spodbujanju kohezije, rasti in zaposlovanja. Njene naložbe v višini 351,8 milijarde EUR, kolikor je dodeljenih sredstev za obdobje 2014–2020, se uporabljajo za izvajanje strategije Evropa 2020. Solidarnost je temeljno načelo EU, ki ga v praksi izvaja regionalna politika, zlasti v regijah, ki zaostajajo, trpijo zaradi resnih demografskih ovir ali imajo geografsko manj ugoden položaj, kot so otoki ter čezmejne in gorske regije. Kohezijska in regionalna politika zajemata tudi najbolj oddaljene regije in mestna območja.

EESO ter regionalna in mestna politika

EESO podpira prizadevanja regionalne politike EU za okrepitev solidarnosti in spodbujanje razvoja. V njegovih mnenjih je bila vedno poudarjena dejavna vloga te politike pri krepitvi kohezije med različnimi regijami EU. EESO zagovarja načelo partnerstva in pomaga zagotavljati njegovo izvajanje v praksi. Poleg svojih mnenj je prek svojih članov proaktiven v razpravah in pri podpiranju dejavnosti civilne družbe. Obstaja tudi veliko zanimanje za krepitev teritorialnega sodelovanja, ki presega upravne meje in obravnava resnične potrebe na lokalni ravni (na primer na makroregionalnih in funkcionalnih mestnih območjih). EESO dejavno podpira evropske pobude, ki spodbujajo razvoj in integracijo mestnih območij v Evropski uniji, in se zanje zavzema.