Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) usporiadali 5. a 6. novembra Tretie vzdelávacie fórum o politike na tému „Cesty zvyšovania úrovne zručností“. Účastníci z radov sociálnych partnerov a zástupcov vlád a občianskej spoločnosti z tejto oblasti varovali, že súčasná pandémia by mohla ešte viac urýchliť zmeny vo svete práce, ktoré už priniesla digitálna revolúcia, čím sa zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia stávajú ešte dôležitejšími.

Účastníci na tomto fóre preto zdôraznili naliehavosť realizácie ciest zvyšovania úrovne zručností, legislatívneho návrhu prijatého vo forme odporúčania Rady v roku 2016. Ide o významnú súčasť programu EÚ v oblasti zručností, ktorého cieľom je poskytnúť všetkým Európanom zručnosti potrebné na zapojenie do trhu práce, a tým im umožniť, aby naplno využili svoj potenciál na prosperovanie ako jednotlivci, i ako členovia spoločnosti.

Podľa výskumu strediska Cedefop bude musieť 128 miliónov dospelých v Európe aktualizovať svoje zručnosti alebo si osvojiť nové, aby si udržalo alebo získalo prácu zodpovedajúcu ich kompetenciám a úrovniam zručností. Ide o celkový údaj za EÚ27, Island, Nórsko a Spojené kráľovstvo a predstavuje zarážajúcich 46,1 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

„Musíme zdôrazniť, že to, čo ponúkame, je súčasťou súboru kľúčových nástrojov, a to tak pre pracovníkov, ako aj pre zamestnávateľov, pretože sa situácia od základov zmení. Silné zručnosti sú hnacou silou konkurencieschopnosti na úrovni EÚ a osobného aj profesionálneho rozvoja každého jednotlivca,“ skonštatoval predseda sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo Laurenţiu Plosceanu.

 

„Musíme zabezpečiť, aby mal každý dospelý človek po celý život príležitosť aktualizovať svoje zručnosti a získať nové zručnosti, ktoré mu pomôžu zvládnuť neisté časy a úspešne rozvíjať svoj osobný i profesionálny život," uviedol výkonný riaditeľ strediska Cedefop Jürgen Siebel. Ako ďalej dodal, systémy zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie by mali zohľadňovať aj potreby firiem, ktoré sú dôležitou súčasťou snáh o osiahnutie ambicióznych cieľov.

Na tomto ročníku vzdelávacieho fóra o politike sa účastníci bližšie oboznámili so skúsenostiam s navrhovaním a realizáciou ciest zvyšovania úrovne zručností vo Fínsku, Írsku a Holandsku, kde si vlády stanovili ambiciózne ciele s komplexnými stratégiami, ako aj pri zavádzaní reforiem v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktoré už prinášajú výsledky.

Pozornosť sa na fóre venovala aj programu portugalskej vlády. Vďaka nemu sa podarilo zvýšiť dostupnosť odbornej prípravy dospelých v krajine, v ktorej od roku 2016 polovica obyvateľstva nemá ukončené sekundárne vzdelanie. (ll)