An 5 agus an 6 Samhain, thionóil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) agus an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) an tríú Fóram um Fhoghlaim Beartais maidir le conairí uas-scilithe. Tugadh le chéile comhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe ó na rialtais agus ón tsochaí shibhialta a bhfuil baint acu leis an réimse seo agus thug siad foláireamh go bhféadfadh an phaindéim reatha dlús a chur le hathruithe i saol na hoibre atá tagtha chun cinn de bharr na réabhlóide digití, rud a fhágann go bhfuil an t-uas-sciliú agus an t-athsciliú níos ábhartha ná riamh.

Dá bhrí sin, leag rannpháirtithe san fhóram béim ar a phráinní atá sé conairí uas-scilithe a chur chun feidhme, rud atá ina chuid lárnach den togra reachtach a glacadh mar Mholadh ón gComhairle in 2016. Is bunchloch é sin den Chlár Oibre Eorpach do Scileanna, a bhfuil sé d’aidhm aige na scileanna is gá chun bheith rannpháirteach sa mhargadh saothair a thabhairt do mhuintir na hEorpa ar fad chun gur féidir le daoine barr a gcumais a bhaint amach agus a bheith rathúil mar dhaoine aonair agus mar bhaill den tsochaí araon.

De réir an taighde atá déanta ag Cedefop, beidh ar 128 milliún duine fásta san Eoraip uas-sciliú a dhéanamh nó scileanna nua a fhoghlaim chun post a fháil nó post a choinneáil a oireann dá n-inniúlachtaí agus dá leibhéil scileanna. Baineann an figiúr iomlán sin le AE-27, leis an Íoslainn, an Iorua agus an Ríocht Aontaithe agus is ionann é agus 46.1 % den daonra, ar céatadán ollmhór é sin.

“Ní mór dúinn béim a leagan air go bhfuil an méid atá á thairiscint againn ina chuid de phacáiste le go bhféadfaidh fostaithe agus fostóirí teacht slán, de bhrí nach leanfar den ghnó mar is gnách. A bhuí le scileanna láidre, cothaítear iomaíochas ar leibhéal an Aontais, maille le sástacht phearsanta agus ghairmiúil daoine aonair,” a dúirt an Cathaoirleach ar an Rannóg um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht in CESE, Laurenţiu Plosceanu.

 

“Ní mór dúinn a áirithiú go mbeidh deiseanna ag daoine fásta ar feadh a saoil cur leis na scileanna atá acu cheana agus scileanna nua a fhoghlaim ionas gur féidir leo a mbealach a dhéanamh trí thréimhsí éiginnte agus a bheith rathúil ina saol agus ina ngairm,” a dúirt Jürgen Siebel, stiúrthóir feidhmiúcháin Cedefop, agus dúirt sé freisin gur cheart do chórais uas-scilithe agus athscilithe riachtanais gnólachtaí a chur san áireamh, ar cuid thábhachtach iad den réiteach chun spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach.

Le linn an tríú heagrán den fhóram, caitheadh súil níos géire ar an taithí a fuarthas agus conairí uas-scilithe á gcur chun feidhme san Fhionlainn, in Éirinn agus san Ísiltír, tíortha a bhfuil spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag a rialtais agus a bhfuil straitéisí cuimsitheacha ag gabháil leo. Anuas air sin, tá athchóirithe ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus ar an bhfoghlaim aosach tugtha isteach acu agus tá ag éirí go maith leo cheana féin.

Scrúdaíodh freisin clár rialtas na Portaingéile ar éirigh leis cur leis an oiliúint a chuirtear ar fáil do dhaoine fásta i dtír nach raibh oideachas meánscoile curtha i gcrích ach ag leath den daonra in 2016. (ll)