Európsky hospodársky a sociálny výbor naliehavo vyzval EÚ a členské štáty, aby pracovali na objasnení podmienok zamestnávania v platformovom hospodárstve, keďže nedostatok normalizovaných definícií postavenia pracovníkov a zamestnávateľov môže skomplikovať uplatňovanie pracovnoprávnych predpisov a mnohých práv v oblasti pracovnoprávnej ochrany.

Hlavné pojmy, ktoré treba objasniť, sú tie, ktoré vymedzujú platformy ako „sprostredkovateľov ponuky a dopytu“ a nie ako „zamestnávateľov“. To vedie k tomu, že pracovníci sa považujú skôr za „samostatne zárobkovo činné osoby“ než za „zamestnancov“, čo ich často zbavuje právnej a sociálnej ochrany vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci alebo ochrany zamestnanosti, ktorej význam sa dostal do popredia najmä počas súčasnej pandémie.

Pokiaľ ide o určenie toho, či je pracovník zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činný, EHSV navrhol, aby sa EÚ a členské štáty zamerali na pojem ekonomickej závislosti a podriadenosti. Uviedol tiež, že EÚ a členské štáty by mali starostlivo zvážiť prijatie zásady, podľa ktorej sa pracovník považuje za zamestnanca, ak sa nepreukáže opak. Skutočne samostatne zárobkovo činné osoby by však mali mať možnosť zachovať si tento štatút, ak si to želajú.

EHSV tiež varoval pred rizikami, ktoré by sa nemali podceňovať, pričom pracovnú flexibilitu a samostatnosť, doplnkový príjem pre pracovníkov a jednoduchší prístup zraniteľných osôb k zamestnaniu určil za niektoré z výhod plynúcich z platformového hospodárstva.

Okrem pracovníkov, ktorým hrozí, že im budú odopreté ich základné práva vrátane ich práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, existujú aj hrozby pre spoločnosť ako celok vzhľadom na zvýšené riziko hospodárskej súťaže založenej na znižovaní sociálnych noriem. Má to škodlivé dôsledky pre zamestnávateľov, ktorí sú vystavení neudržateľnému konkurenčnému tlaku, ako aj pre členské štáty, ktoré prichádzajú o daňové príjmy a príspevky do sociálneho zabezpečenia.

EHSV predložil svoje argumenty v stanovisku na tému Dôstojná práca v platformovom hospodárstve, ktoré bolo vypracované na žiadosť nemeckého predsedníctva Rady EÚ a prijaté na plenárnom zasadnutí výboru v septembri. Spravodajcom stanoviska bol portugalský člen Carlos Manuel Trindade. (ll)