Klarhed om arbejdstagernes status kan bidrage til at sikre rimelige arbejdsforhold i platformsøkonomien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har indtrængende opfordret EU og medlemsstaterne til at gøre en indsats for at præcisere ansættelsesvilkårene i platformsøkonomien, da manglen på standardiserede definitioner af både arbejdstagernes og arbejdsgivernes status kan komplicere anvendelsen af arbejdsretten og mange beskyttelsesrettigheder for arbejdstagere.

De vigtigste koncepter, der skal præciseres, er dem, der definerer platforme som "formidlere af udbud og efterspørgsel" i stedet for "arbejdsgivere". Dette betyder, at arbejdstagerne bliver betragtet som "selvstændige" i stedet for "lønmodtagere", hvilket ofte fratager dem juridisk og social beskyttelse, bl.a. med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og jobbeskyttelse. Betydningen heraf er blevet særlig tydelig under den nuværende pandemi.

EØSU har foreslået, at EU og medlemsstaterne anvender konceptet økonomisk afhængighed og subordination som deres målestok for at afgøre, om en arbejdstager er lønmodtager eller selvstændig. Udvalget anførte desuden, at EU og medlemsstaterne bør overveje at indføre princippet om, at en arbejdstager betragtes som lønmodtager, hvis der ikke foreligger bevis for det modsatte. Arbejdstagere, der reelt er selvstændige, bør kunne bevare den status, hvis de ønsker det.

Ud over at pege på arbejdsfleksibilitet og uafhængighed, supplerende indkomster for arbejdstagere og lettere adgang til beskæftigelse for sårbare personer som nogle af de fordele, der er ved platformsøkonomien, advarede EØSU også om risiciene, som ikke må undervurderes.

Ud over at arbejdstagere risikerer at blive nægtet grundlæggende rettigheder, herunder retten til at organisere sig og føre overenskomstforhandlinger, er der også trusler mod samfundet som helhed på grund af en øget risiko for konkurrence baseret på underbud af sociale standarder. Dette har også negative konsekvenser for både arbejdsgivere, der er udsat for et uholdbart konkurrencepres, og for medlemsstater, som mister skatteindtægter og socialsikringsbidrag.

EØSU fremførte sine argumenter i udtalelsen Rimelige arbejdsforhold i platformsøkonomien, som blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i september og er udarbejdet efter anmodning fra det tyske rådsformandskab. Ordfører for udtalelsen var det portugisiske medlem Carlos Manuel Trindade. (ll)