Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har uppmanat EU och medlemsstaterna att arbeta för att klargöra arbetsvillkoren i plattformsekonomin, eftersom en brist på standardiserade definitioner av både arbetstagarnas och arbetsgivarnas ställning kan försvåra tillämpningen av arbetsrätten och många rättigheter i fråga om arbetstagarskydd.

Det som framförallt behöver klargöras är huruvida plattformarna ska definieras som ”mellanhänder mellan tillgång och efterfrågan” snarare än ”arbetsgivare”. Det förra leder till att arbetstagarna betraktas som ”egenföretagare” snarare än ”anställda”, vilket gör att de ofta inte omfattas av rättsligt och socialt skydd, inbegripet hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, eller anställningsskydd, vilket har varit särskilt märkbart under den rådande pandemin.

För att avgöra om en arbetstagare är anställd eller egenföretagare har EESK föreslagit att EU och medlemsstaterna börjar använda begreppet ”ekonomisk beroende och underordnad ställning”. Kommittén har också uppmanat EU och medlemsstaterna att allvarligt överväga ett erkännande av principen om att en arbetstagare ska betraktas som anställd så länge motsatsen inte bevisas. Egentliga egenföretagare bör dock fortsatt kunna behålla sin status om de så önskar.

EESK har konstaterat att plattformsekonomin har fört med sig fördelar som flexibilitet, autonomi och extra inkomst för arbetstagarna samt gjort det enklare för människor i utsatt ställning att blir anställda, men kommittén har också varnat för riskerna, som inte ska underskattas.

Förutom att arbetstagarna riskerar att undanhållas sina grundläggande rättigheter, inbegripet rätten att organisera sig och omfattas av kollektivförhandlingar, innebär plattformsekonomin ett hot mot hela samhället, i och med att den medför en förhöjd risk för konkurrens som bygger på att sociala normer underskrids. Detta får även negativa följder både för arbetsgivarna, som drabbas av ett ohållbart konkurrenstryck, och för medlemsstaterna, som går miste om skatteintäkter och sociala avgifter.

EESK har lagt fram sina argument i yttrandet Rättvist arbete i plattformsekonomin, som antogs vid plenarsessionen i september och utarbetades på begäran av det tyska EU‑ordförandeskapet. Föredragande för yttrandet var den portugisiske ledamoten Carlos Manuel Trindade. (ll)