Selgus tööhõivestaatuses võib aidata tagada õiglase töö platvormimajanduses

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kutsunud ELi ja liikmesriike üles töötama selle nimel, et selgitada töötingimusi platvormimajanduses, kuna nii töötaja kui ka tööandja staatuse standarditud määratluse puudumine võib muuta tööõiguse ja paljude töökaitseõiguste kohaldamise keeruliseks.

Peamised määratlemist vajavad mõisted on need, mis viitavad platvormidele kui „pakkumise ja nõudluse vahendajatele“, mitte aga „tööandjatele“. Selle tulemusena käsitatakse töötajaid füüsilisest isikust ettevõtjate, mitte aga palgatöötajatena, mistõttu jäävad nad sageli ilma õigus- ja sotsiaalsest kaitsest, sealhulgas töötervishoid ja tööohutus ning tööhõivekaitse, mille tähtsus on eriti praeguse pandeemial ajal ilmsiks tulnud.

Selleks et määrata palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja staatus, soovitas komitee ELil ja liikmesriikidel võtta mõõdupuuks majandusliku sõltuvuse ja alluvuse mõiste. Samuti märkis ta, et EL ja liikmesriigid peaksid hoolikalt kaaluma sellise põhimõtte vastuvõtmist, mille alusel loetakse töötajat vastupidist tõendavate tõendite puudumisel palgatöötajaks. Tõelistel füüsilisest isikust ettevõtjatel peaks aga olema lubatud see staatus soovi korral säilitada.

Lisaks paindlikkusele ja töötajate autonoomsusele, töötajatele lisasissetuleku tagamisele ning haavatavatele inimestele töökohtadele juurdepääsu võimaldamisele hoiatas komitee ka ohtude eest, mida ei tohi alahinnata,

Lisaks sellele, et võidakse eirata töötajate põhiõigusi, sh organiseerumisõigus ja kollektiivne läbirääkimisõigus, puudutab ühiskonda tervikuna üha suurenev oht, et konkurentsi aluseks kujuneb sotsiaalsete standardite alandamine. See kahjustab ühtlasi nii tööandjaid, kes kannatavad talumatu konkurentsisurve all, kui ka liikmesriike, kes jäävad ilma maksutulust ja sotsiaalkindlustusmaksetest.

Komitee esitab oma seisukohad ELi eesistujariigi Saksamaa taotlusel koostatud arvamuses „Õiglane töö platvormimajanduses“, mis võeti vastu täiskogu septembrikuu istungjärgul. Arvamuse raportöör oli komitee Portugali liige Carlos Manuel Trindade. (ll)