Dostupné jazyky:

Úvodník

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Mesiac október predstavuje pre Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) s viac ako 40 % nových členov nový začiatok.
Noví členovia sú vymenovaní a čoskoro sa začne ďalšie päťročné funkčné obdobie EHSV. Príchod nových členov s jedinečnými odbornými znalosťami a novým nadšením bol pre EHSV vždy hlavným zdrojom inšpirácie.

Nové funkčné obdobie začína v čase, keď Európa a Európska únia čelí väčším výzvam, než kedykoľvek v minulosti. Koronavírusová pandémia má na celom kontinente naďalej ničivé následky a spôsobuje závažné zdravotné, sociálne a hospodárske krízy. Okrem toho EÚ čelí aj mimoriadne náročnej geopolitickej situácii.

Dôležité dátumy

3. – 4. novembra 2020, Brusel, Belgicko
Konferencia zainteresovaných strán obehového hospodárstvaCircular economy stakeholders conference (online)

2. – 3. decembra 2020, Brusel, Belgicko
plenárne zasadnutie EHSV

V skratke

Príďte a navštívte nás... virtuálne!

EHSV ponúka on-line prednášky ako alternatívu návštev vo svojom sídle

Návštevnícke oddelenie EHSV každoročne privíta tisíce záujemcov z celej Európy a zvyšku sveta. Ide o najrozmanitejších návštevníkov, ktorým predstaví činnosť výboru a fungovanie Európskej únie.

Pre koronavírusovú pandémiu je však EHSV pre návštevníkov dočasne zatvorený.

Ako alternatívu k tradičným návštevám sa preto EHSV rozhodol ponúknuť on-line prednášky.

Počas týchto virtuálnych stretnutí budú mať záujemcovia príležitosť oboznámiť sa s fungovaním a úlohou EHSV v rozhodovacom procese EÚ.

Ak by ste pre členov svojej organizácie alebo iných záujemcov chceli rezervovať on-line prednášku v EHSV, pošlite nám prosím e-mail na adresu: visitEESC@eesc.europa.eu.

Tešíme sa na Vaše rezervácie. (cl)

EÚ – Afrika: smerom k rovnocennejšiemu partnerstvu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila v marci 2020 novú stratégiu pre Afriku zameranú na pretvorenie vzťahov medzi EÚ a africkými krajinami. V netrpezlivom očakávaní samitu EÚ – Afrika urobil EHSV krok vpred a ponúkol udržateľné partnerstvo medzi EÚ a Afrikou založené na všeobecných ľudských právach, demokratických štruktúrach, dlhodobých investíciách do infraštruktúry a plnom začlenení organizovanej občianskej spoločnosti.

EHSV varuje pred rizikom „zelenej“ obchodnej vojny

Po podpísaní Kjótskeho protokolu rôzne jurisdikcie na celom svete zaviedli systémy obchodovania s emisiami (ETS). ETS EÚ je najrozsiahlejší a najdlhšie používaný systém a má sa prepracovať v súlade s rámcom politík EÚ v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030. EHSV vo svojom stanovisku, ktoré prijal na septembrovom plenárnom zasadnutí, poskytuje prehľad EU ETS a ďalších ETS vo svete a načrtáva prístupy k regulácii obchodu v tejto novej dohode pre trhy s uhlíkom.

Nové publikácie

„Nakresli mi...“ TERAZ online!

Brožúra „Nakresli mi...“ je zbierkou 43 svedectiev, ktoré v období od apríla do septembra 2020 spísali členovia EHSV z 27 členských štátov EÚ. Vetou „Nakresli mi...“, ktorú sme si požičali z knižky Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho, sme oslovili členov, aby nám porozprávali o „tom neviditeľnom“. Členovia nás prostredníctvom svojich príbehov zobrali na cestu do svojho súkromia a ponúkli nám mozaiku z krajín, obrazov, farieb a zo zvukov. Vrelo Vám odporúčame, aby ste sa ponorili do týchto autentických príbehov, ktoré sú o to dôležitejšie, pretože boli prežité veľmi intenzívne.

Za účasť na príprave tejto brožúry srdečne ďakujeme týmto členkám a členom:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Diľana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker a Arnaud Schwartz.

Aktuality EHSV

Začína sa nové funkčné obdobie EHSV – viac ako 40 % nových členov a členiek

Keď sa v októbri začne nové funkčné obdobie 2020 – 2025, z celkového počtu 329 bude mať Európsky hospodársky a sociálny výbor 137 nových členov a členiek.

Noví členovia a nové členky začnú svoje funkčné obdobie v EHSV v čase obmedzení zapríčinených pandémiou COVID-19, pretože vzhľadom na prudký nárast počtu prípadov nákazy v celej Európe je v Bruseli naďalej pravidlom obmedzenie sociálnych kontaktov a organizovanie hybridných schôdzí.

EHSV uzatvára funkčné obdobie bilanciou svojich príspevkov k európskemu projektu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 17. septembra počas posledného plenárneho zasadnutia pred začiatkom nového funkčného obdobia v októbri slávnosť pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia. Luca Jahier, ktorý bol predsedom EHSV od apríla 2018, sa poďakoval všetkým členom a zdôraznil významný prínos k európskemu projektu zo strany organizácií občianskej spoločnosti zastúpených v EHSV.

Pre európsky cestovný ruch je COVID-19 časovanou bombou

Pandémia koronavírusu likviduje európske odvetvie cestovného ruchu Ak EÚ rýchlo nezasiahne, do šiestich mesiacov môže zaniknúť polovica podnikov v tomto sektore, varuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.

EHSV sa vyjadruje k potrebe európskeho nástroja minimálneho príjmu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal stanovisko na tému Dôstojné minimálne mzdy v celej Európe, ktorým chcel prispieť do prebiehajúcej celoeurópskej debaty o tejto otázke.

O toto prieskumné stanovisko požiadal Európsky parlament potom, ako Európska komisia ohlásila, že zvažuje navrhnúť legislatívny nástroj, ktorý by každému pracovníkovi garantoval nárok na minimálnu mzdu umožňujúcu dôstojnú životnú úroveň.

Po demonštráciách mladých ľudí za ochranu klímy je čas prizvať ich k rokovaciemu stolu

V dôsledku núdzovej situácie v oblasti klímy, ktorej svet v súčasnosti čelí, sa zmobilizovali milióny mladých ľudí na celom svete, z ktorých mnohí vidia svoju budúcnosť vážne ohrozenú. Zároveň sú to práve mladí ľudia, ktorí opakovane preukázali svoju energiu, tvorivosť a motiváciu, spochybnili súčasné neudržateľné modely a podnietili predstaviteľov s rozhodovacou právomocou k tomu, aby prijali ambiciózne politiky. Naďalej však pretrvávajú veľké rozdiely, pokiaľ ide o vypočutie ich názorov a reálne kroky podniknuté v súlade s ich návrhmi.

Svetový deň výživy – podľa EHSV musí EÚ pretaviť stratégiu „z farmy na stôl“ do zmysluplných a správne načasovaných opatrení

EHSV sa už roky aktívne zasadzuje za komplexnú potravinovú politiku EÚ, ktorá by umožňovala zdravé stravovanie na základe udržateľných potravinových systémov, prepojenie poľnohospodárstva s výživou a ekosystémovými službami a zabezpečila dodávateľské reťazce, ktoré by chránili zdravie celej európskej spoločnosti.

Jasný štatút pracovníkov môže pomôcť zabezpečiť dôstojnú prácu v platformovom hospodárstve

Európsky hospodársky a sociálny výbor naliehavo vyzval EÚ a členské štáty, aby pracovali na objasnení podmienok zamestnávania v platformovom hospodárstve, keďže nedostatok normalizovaných definícií postavenia pracovníkov a zamestnávateľov môže skomplikovať uplatňovanie pracovnoprávnych predpisov a mnohých práv v oblasti pracovnoprávnej ochrany.

Biodiverzita je chýbajúcim prvkom komplexných stratégií EÚ

Od roku 1992 sa EÚ snaží vykonávať stratégie v oblasti biodiverzity bez významných výsledkov. Je to spôsobené hlavne nedostatočnou implementáciou právneho rámca členskými štátmi a nedostatočným financovaním potrebných opatrení.

EHSV víta, že Komisia sa opäť začala angažovať a snaží sa pripraviť Stratégiu v oblasti biodiverzity s cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť v roku 2030. Táto stratégia je súčasťou úsilia o naplnenie Európskej zelenej dohody. 

EHSV požaduje akčný plán EÚ na zabezpečenie spravodlivých a udržateľných globálnych dodávateľských reťazcov

Súčasná kríza spôsobená pandémiou COVID-19 odhalila krehkosť globálnych dodávateľských reťazcov. Poukázala aj na zraniteľnosť pracovníkov a nepriaznivý sociálny, zdravotný a bezpečnostný dosah obchodných činností v dnešných dodávateľských reťazcoch. V rozhodujúcom okamihu pre konkrétne politické opatrenia a rozhodovanie nemecké predsedníctvo Rady EÚ a Európsky parlament požiadali EHSV o jeho odporúčania. Výbor v dvoch stanoviskách, ktoré prijal na svojom septembrovom plenárnom zasadnutí, vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala európsky akčný plán a predložila záväzné povinnosti náležitej starostlivosti v globálnych dodávateľských reťazcoch.

EHSV vyzýva na digitalizáciu ťažobného priemyslu v EÚ

Zabezpečenie udržateľného prístupu k surovinám vrátane kovov, priemyselných minerálov a stavebných surovín, a najmä prístupu ku kritickým surovinám, má pre európske hospodárstvo obrovský význam, keďže najmenej 30 miliónov pracovných miest závisí od dostupnosti surovín. Súčasná pandémia COVID-19 stavia do popredia význam digitálnej transformácie. 

Letectvo – EHSV vyzýva Komisiu, aby prijala komplexný plán obnovy

EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala komplexný plán obnovy celého európskeho leteckého odvetvia a vyčlenila osobitné zdroje na podporu všetkých jeho pododvetví a ich pracovnej sily.

Transformácia energetiky si vyžaduje jasnú víziu do budúcnosti

Transformácia energetiky si vyžaduje jasnú politickú víziu. Nejde totiž len o technologickú otázku, ale aj o zásadnú sociálnu výzvu.

Budúce hospodárske riadenie EÚ musí byť „obratom, nie „návratom k normálu“

Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí 2020 z dielne Európskej komisie je včasné a malo by pripraviť pôdu pre komplexnú reformu, ktorá by znamenala „obrat“ k revidovanému a vyváženému rámcu namiesto „návratu k normálu“.

Územná agenda EÚ – Nové politiky musia zohľadňovať dôsledky krízy spôsobenej koronavírusom

Nová revidovaná mestská a územná agenda EÚ sa musí zaoberať dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a politika súdržnosti by mohla byť vhodným nástrojom na hospodársku obnovu Európy. EHSV v dvoch stanoviskách, ktoré prijal na plenárnom zasadnutí v septembri, hodnotí územné politiky EÚ a mapuje možnosti napredovania.

Aktuality skupín

Odpovede najvyšších politických predstaviteľov na list skupiny Zamestnávatelia o rozpočte EÚ na obnovu

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Skupina Zamestnávatelia v EHSV dostala v súvislosti so svojou požiadavkou urýchleného dosiahnutia dohody o ambicióznom rozpočte na obnovu odpovede od najvyšších politických predstaviteľov. V júni 2020 skupina Zamestnávatelia zaslala list na túto tému členom Európskej rady, ako aj jej predsedovi Charlesovi Michelovi, predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu.

Svetový deň dôstojnej práce

Skupina Pracovníci v EHSV

Tohtoročná oslava Svetového dňa dôstojnej práce 7. októbra bola relevantnejšia než kedykoľvek predtým. Pandémia COVID-19 ešte viac odhalila existujúce nedostatky v našich spoločnostiach, najmä pokiaľ ide o dôstojnú prácu, mzdu a príjem.

Aké by mali byť priority budúcich politík EÚ?

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Simo Tiainen, člen skupiny Rozmanitá Európa a zástupca Ústredného zväzu poľnohospodárskych výrobcov a vlastníkov lesov vo Fínsku

Lepšia hospodárska, sociálna a regionálna rovnováha v Európe a konkurencieschopnosť priemyselných odvetví a podnikov vrátane poľnohospodárskej činnosti musia byť naďalej prioritami politík EÚ. Naša konkurencieschopnosť by mala byť založená na udržateľnej výrobe, zamestnanosti a hospodárskom raste.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Výstava Toma Hegena „Habitat“ v EHSV

Skúmanie vzťahu ľudstva a prírody prostredníctvom leteckej fotografie.

EHSV bude hostiteľom výstavy fotografií s názvom Habitat (Biotop), ktorá približuje dielo nemeckého fotografa a mníchovského dizajnéra Toma Hegena, držiteľa mnohých cien.

Dielo Toma Hegena sa zameriava na projekty spojené s leteckým fotografovaním, poukazuje na vplyv ľudskej činnosti na Zem a často stavia do popredia vzťah ľudí a prírody. Projekt Habitat vyzýva návštevníkov, aby našu planétu objavovali z novej perspektívy, pochopili rozsah ľudskej činnosti na našej planéte a aby napokon prevzali zodpovednosť. V rámci výstavy sa prezentujú série 31 obrázkov sústreďujúcich sa na krajinu zmenenú ľudskou činnosťou.

Výstava sa bude konať v priestoroch EHSV od 26. októbra do 30. novembra 2020 v spolupráci s nemeckým predsedníctvom Rady EÚ. (ck)