Яснотата относно статута на работниците в помощ на справедливата работа в основаната на платформи икономика

Европейският икономически и социален комитет настоятелно призова ЕС и държавите членки да работят за изясняване на условията за заетост в основаната на платформи икономика, тъй като липсата на стандартизирани определения за статута както на работниците, така и на работодателите, може да усложни прилагането на трудовото законодателство и много права, свързани със закрила на труда.

Основните понятия, които трябва да бъдат изяснени, са тези, които определят платформите като „посредник между предлагане и търсене“ вместо като „работодател“. Това означава, че работниците се възприемат като „самостоятелно заети лица“ вместо като „наети лица“, което често ги лишава от правна и социална закрила, в т.ч. от здравословни и безопасни условия на труд или защита на работното място, което се оказа особено важно по време на настоящата пандемия.

ЕИСК предложи на Европейския съюз и на държавите членки да приемат като критерий понятията „икономическа зависимост“ и „субординация“, за да се установи дали даден работник трябва да се счита за наето лице или самостоятелно заето лице. Той заяви също, че ЕС и държавите членки следва внимателно да обмислят приемането на принципа, съгласно който работникът се счита за наето лице до доказване на противното. При все това наистина самостоятелно заетите лица следва да могат да запазят този статут, ако това е желанието им.

Като посочва ползите от основаната на платформи икономика, а именно гъвкавост и самостоятелност, допълнителни доходи за работещите и по-лесен достъп до заетост за уязвимите лица, ЕИСК все пак предупреждава за рисковете, които не трябва да се подценяват.

Освен, че работниците рискуват да бъдат лишени от основните им права, включително от правото им да се организират или от правото им на колективно договаряне, заплахата е за обществото като цяло, предвид повишения риск от конкуренция, основана на влошаване на социалните стандарти. Това има и неблагоприятни последици както за работодателите, които са подложени на неустойчив конкурентен натиск, така и за държавите членки, които губят приходи от данъци и осигурителни вноски.

ЕИСК представи своите аргументи в становището „Достойни условия на труд в основаната на платформи икономика“, изготвено по искане на германското председателство на ЕС и прието на септемврийската пленарна сесия. Докладчик по становището беше португалският член Карлуш Мануел Триндад. (ll)