Vyjasnění statusu pracovníka může pomoci zajistit spravedlivé pracovní podmínky v rámci ekonomiky platforem

Evropský hospodářský a sociální výbor apeluje na EU a členské státy, aby se snažily vyjasnit podmínky zaměstnávání v ekonomice platforem, neboť absence jednotných definic upravujících postavení pracovníků a zaměstnavatelů může zkomplikovat uplatňování pracovněprávních předpisů i řady práv týkajících se ochrany pracovníků.

V prvé řadě je zapotřebí upřesnit základní koncepty, podle nichž nejsou platformy považovány za „zaměstnavatele“, nýbrž za „zprostředkovatele mezi nabídkou a poptávkou“. V důsledku toho jsou pracovníci platforem považováni za „osoby samostatně výdělečně činné“, a nikoli za „zaměstnance“. Často tak nemají nárok na právní a sociální ochranu, a to ani na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci či ochranu zaměstnanosti, která je za stávající pandemie o to víc důležitá.

Vodítkem pro určení toho, zda je daný pracovník zaměstnán, nebo je samostatně výdělečně činný, by podle EHSV měl pro EU a členské státy být princip ekonomické závislosti a podřízenosti. Jak dále uvedl, EU a členské státy by měly pečlivě zvážit přijetí zásady, podle níž se má za to, že není-li prokázán opak, je pracovník platformy pokládán za zaměstnance. Na druhou stranu pracovníci, kteří jsou skutečně osobami samostatně výdělečně činnými, by měli mít možnost si tento status zachovat, pokud si to budou výslovně přát.

Ekonomika platforem přináší podle EHSV řadu výhod, ať už jde o flexibilitu práce, pracovní autonomii, zajištění vedlejšího příjmu pro pracovníky nebo snazší zapojení zranitelných skupin do zaměstnání. Zároveň však Výbor poukazuje na rizika, která nelze podceňovat.

Nejenže hrozí, že pracovníkům budou odepřena jejich základní práva, včetně práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, ale vzhledem ke zvýšenému riziku hospodářské soutěže založené na snižování sociálních norem mohou platformy představovat hrozbu i pro celou společnost. To vše také negativně doléhá jak na zaměstnavatele, kteří jsou vystaveni neudržitelnému konkurenčnímu tlaku, tak i na členské státy, které přicházejí o příjmy z daní a příspěvky na sociální zabezpečení.

Své názory na toto téma představil EHSV ve stanovisku Spravedlivé pracovní podmínky v ekonomice platforem, které vypracoval na žádost německého předsednictví EU a následně přijal na svém plenárním zasedání v září. Zpravodajem byl Carlos Manuel Trindade z Portugalska. (ll)