Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir aicinājusi ES un dalībvalstis strādāt pie tā, lai precizētu nodarbinātības nosacījumus platformu ekonomikā, jo standartizētu definīciju trūkums gan attiecībā uz darba ņēmēju, gan darba devēju statusu var sarežģīt darba tiesību aktu un daudzu darba aizsardzības tiesību piemērošanu.

Galvenie jēdzieni, kas jāprecizē, attiecas uz platformām, ko definē kā “starpniekus starp piedāvājumu un pieprasījumu”, nevis kā “darba devējus”. Tas noved pie tā, ka darba ņēmēji tiek uzskatīti par “pašnodarbinātām personām”, nevis “darbiniekiem”, tādējādi viņus bieži vien atstājot bez tiesiskās un sociālās aizsardzības, tostarp bez darba aizsardzības, kuras nozīmīgums ir kļuvis īpaši aktuāls pašreizējās pandēmijas laikā.

Lai noteiktu, vai darba ņēmējs ir darbinieks vai pašnodarbināta persona, EESK ierosināja, ka ES un dalībvalstīm būtu jāpieņem ekonomiskās atkarības un pakļautības jēdziens. Tā arī norādīja, ka ES un dalībvalstīm būtu rūpīgi jāapsver tāda principa pieņemšana, saskaņā ar kuru darba ņēmēju uzskata par darbinieku, ja vien nav pierādījumu par pretējo. Tomēr patiesi pašnodarbinātām personām vajadzētu būt iespējai saglabāt šo statusu, ja viņas to vēlas.

Atzīstot darba elastīgumu un autonomiju, papildu ienākumus darba ņēmējiem un neaizsargātāko cilvēku vieglāku piekļuvi nodarbinātībai kā vienu no platformu ekonomikas sniegtajiem ieguvumiem, EESK arī brīdināja par riskiem, kurus nevajadzētu novērtēt par zemu.

Papildus darba ņēmējiem, kuru pamattiesības, tostarp tiesības apvienoties organizācijās un risināt sarunas par darba koplīgumu slēgšanu, var tikt liegtas, pastāv arī draudi sabiedrībai kopumā, ka veidosies konkurence, kas balstīta uz zemākiem sociālajiem standartiem. Tas arī nelabvēlīgi ietekmē gan darba devējus, kurus skar neilgtspējīgs konkurences spiediens, gan dalībvalstis, kuras zaudē nodokļu ieņēmumus un sociālā nodrošinājuma iemaksas.

EESK savus argumentus izklāstīja atzinumā “Taisnīgi darba nosacījumi platformu ekonomikā”, kas tika pieņemts tās septembra plenārsesijā un izstrādāts pēc ES prezidentvalsts Vācijas pieprasījuma. Atzinuma ziņotājs bija EESK loceklis no Portugāles Carlos Manuel Trindade. (ll)