Posvetovalna komisija za spremembe v industriji (CCMI)

Posvetovalna komisija za spremembe v industriji (za katero se uporablja francoska kratica CCMI, Commission consultative des mutations industrielles) proučuje spremembe v industriji v vrsti panog, jim sledi in jih obravnava v skladu z vrednotami evropskega ekonomsko-socialnega modela.

CCMI je nadomestila posvetovalni odbor Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), ko je ta 23. julija 2002 prenehala obstajati. Ustanovljena je bila kot posebno telo EESO, ki obravnava vse industrijske panoge, tako proizvodne kot storitvene.

CCMI sestavljajo člani EESO in zunanji delegati.
Delegate imenuje EESO izmed predstavnikov panožnih združenj, ki zastopajo organizirano civilno družbo na evropski ravni.

Predsednik komisije CCMI je član EESO, sopredsednik pa delegat.

Pristojnosti komisije CCMI so:

  • nadaljnje spremljanje področij premogovništva in jeklarske industrije ter njunih verig proizvodnje in potrošnje, na katerih je aktivna EU;
  • obravnava vplivov sprememb v industriji na druge industrijske in storitvene sektorje in na splošno na zaposlovanje, socialno in strukturno politiko, trajnostni razvoj, energetski prehod itd.;
  • v zadnjem času obravnava digitalnih sprememb v industriji ter njihovih posledic za posamezne sektorje in družbo, na primer storitveni in finančni sektor, avtomobilsko industrijo in zdravstvo, pa tudi vpliv na poklicno usposabljanje, izobraževanje, javno-zasebna partnerstva, socialni in civilni dialog, ter splošni prehod z Industrije 4.0 k Družbi 4.0.

CCMI svoja stališča predstavlja v mnenjih, ki jih pripravlja na obvezna zaprosila v skladu z določbami Pogodbe, v neobveznih in raziskovalnih mnenjih na zaprosilo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ter mnenjih na lastno pobudo in informativnih poročilih ter z organizacijo posvetovanj ali konferenc.

Tesno sodeluje z drugimi institucijami in z agencijami EU ter najrazličnejšimi organizacijami.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports