Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI)

Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (kendt under den franske forkortelse, CCMI – Commission consultative des mutations industrielles) undersøger industrielle ændringer inden for en lang række sektorer. Den følger deres udvikling og imødegår dem med udgangspunkt i den europæiske økonomiske og sociale models værdier.

CCMI er efterfølgeren til Det Rådgivende Udvalg for EKSF (Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab), der ophørte med at eksistere den 23. juli 2002. Den blev oprettet som et særskilt organ inden for EØSU og beskæftiger sig med både produktion og tjenesteydelser inden for alle industrisektorer.

CCMI består af EØSU-medlemmer og eksterne delegerede.

Sidstnævnte udpeges af EØSU fra brancheforeninger, der repræsenterer det organiserede civilsamfund på europæisk plan.

CCMI's formand er medlem af EØSU, og medformanden er delegeret.

CCMI har til opgave:

  • at fortsætte med at overvåge de områder inden for kul- og stålindustrien og dens produktions- og forbrugsled, som EU er aktiv inden for
  • at undersøge de industrielle ændringers konsekvenser for andre industri- og servicesektorer og mere generelt for f.eks. beskæftigelsen, social- og strukturpolitikken, bæredygtig udvikling, energiomstilling osv.
  • som noget nyt at undersøge de digitale ændringer inden for industrien og disses konsekvenser for de forskellige sektorer og samfundet, f.eks. for så vidt angår service- og finanssektoren, bilindustrien, sundhedssektoren, almen og faglig uddannelse, offentlig-private partnerskaber, den sociale og civile dialog og overgangen fra Industri 4.0 til Samfund 4.0.

CCMI kan give udtryk for sine synspunkter ved at udarbejde obligatoriske udtalelser i henhold til traktaten og fakultative og sonderende udtalelser på anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt initiativudtalelser og informationsrapporter og ved at afholde høringer og konferencer.

Den indgår i et tæt samarbejde med de øvrige EU-institutioner og -agenturer samt organisationer på tværs af hele spektret.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports