Tematyczna grupa analityczna ds. imigracji i integracji

EKES utworzył tematyczną grupę analityczną ds. imigracji i integracji, składającą się z członków z różnych sekcji EKES-u mających w swoim zakresie kompetencji różnorodne obszary polityki i reprezentujących Grupę Pracodawców, Grupę Pracowników oraz Grupę „Różnorodność Europy”. Celem tej grupy analitycznej, która wspiera działania EKES-u w dziedzinie migracji i azylu, jest:

  • wspieranie rozwoju wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej i integracyjnej w oparciu o zasady praw podstawowych i solidarności, z silnym zaangażowaniem społeczeństwa obywatelskiego,
  • przygotowywanie wkładu EKES-u w prace Europejskiego Forum Migracji,
  • nadanie konkretnego kształtu roli EKES-u jako pośrednika między zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim a instytucjami UE w dziedzinie polityki migracyjnej i integracji cudzoziemców.

Od 2009 r. tematyczna grupa analityczna ds. imigracji i integracji sporządza opinie i organizuje wysłuchania i konferencje poświęcone rozmaitym zagadnieniom związanym z integracją (jak np. wkład przedsiębiorców migrantów w gospodarkę, innowacje społeczne na rzecz integracji uchodźców czy wsparcie społeczeństwa obywatelskiego dla migrantów i uchodźców). W tym kontekście współpracuje z partnerami zewnętrznymi wywodzącymi się ze społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, organów władz krajowych i europejskich. Jej członkowie biorą czynny udział w obradach Europejskiego Forum Migracji. Organizuje też spotkania konsultacyjne w sprawie formatu lub tematyki przyszłych posiedzeń tego Forum.