Tematyczna grupa analityczna ds. praw osób z niepełnosprawnością

This page is also available in

Jako pełnoprawni obywatele osoby z niepełnosprawnością mają równe prawa i przysługuje im prawo do godności, równego traktowania, samodzielnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością korzystania z tych praw jest głównym celem długoterminowej strategii UE na rzecz ich aktywnego włączenia.

Unia Europejska wspiera aktywne włączenie osób z niepełnosprawnością i ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zgodnie z opartym na prawach człowieka podejściem UE do zagadnień związanych z niepełnosprawnością. W roku 2010 Komisja Europejska przyjęła europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010–2020, a w 2007 UE podpisała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością stanowią około jednej szóstej całkowitej liczby ludności UE w wieku produkcyjnym, lecz ich wskaźnik zatrudnienia jest stosunkowo niski. Jednak z nieco większą pomocą miliony niepełnosprawnych Europejczyków mogłyby znaleźć miejsce na rynku pracy lub na niego powrócić. Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie umożliwia ludziom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym i przyczynia się do poprawy ich jakości życia.

EKES powołał tematyczną grupę analityczną ds. praw osób z niepełnosprawnością, składającą się z członków z różnych sekcji EKES-u mających w swoim zakresie kompetencji różnorodne obszary polityki i reprezentujących Grupę Pracodawców, Grupę Pracowników oraz Grupę „Różnorodność Europy”. Grupa analityczna ma na celu:

  • stworzenie forum przyjmującego perspektywę społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacji osób z niepełnosprawnością,
  • zebranie i ocenę uwag na temat postępów we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.