Tematyczna grupa analityczna ds. integracji Romów

Romowie to największa mniejszość etniczna w UE – liczbę jej członków szacuje się na około sześć milionów. Wielu z nich w życiu codziennym nadal spotyka się z uprzedzeniami, nietolerancją, dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, mimo że tworzona przez nich mniejszość od ponad tysiąca lat stanowi integralną część europejskiej cywilizacji. Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów i zalecenie Rady dotyczące skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich promują aktywne włączenie przedstawicieli tej społeczności i wspierają państwa członkowskie w ich działaniach na rzecz integracji Romów. Większość państw członkowskich przyjęła już krajowe strategie integracji Romów.

Dane na temat sytuacji Romów w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa i opieki zdrowotnej przedstawione przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokazują, że wdrażanie krajowych strategii integracji Romów postępuje wolno. Dalej utrzymują się dyskryminacja i postawy antycygańskie, wielu Romów doświadcza też faktycznej segregacji w zakresie mieszkalnictwa i edukacji.

EKES ustanowił tematyczną grupę analityczną ds. integracji Romów, składającą się z członków z różnych sekcji EKES-u mających w swoim zakresie kompetencji różnorodne obszary polityki i reprezentujących Grupę Pracodawców, Grupę Pracowników oraz Grupę „Różnorodność Europy”. Grupa analityczna ma na celu:

  • gromadzenie opinii społeczeństwa obywatelskiego na temat realizacji krajowych strategii integracji Romów i propagowanie aktywnego włączenia Romów,
  • stworzenie warunków, które umożliwią społeczeństwu obywatelskiemu, a zwłaszcza organizacjom Romów, zabranie głosu, wyłonienie dobrych praktyk i dzielenie się nimi,
  • zdawanie sprawy z przebiegu integracji Romów oraz formułowanie zaleceń w tej sprawie.