Ad-hocgroep voor COP

This page is also available in

In februari 2022 heeft het EESC een ad-hocgroep voor de conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP) opgericht om de rol van het EESC in het UNFCCC-proces een meer strategisch, inclusief en permanent karakter te geven.

De ad-hocgroep heeft tot doel de deelname van het Comité aan de jaarlijkse COP-vergaderingen te vergroten en tegelijkertijd de continuïteit en de strategische inzet van alle relevante EESC-organen in het proces te waarborgen. De oprichting van deze ad-hocgroep sluit aan op de voortdurende klimaatactie die het EESC tijdens het jaar voert en zou het mogelijk moeten maken om met aanvullende en meer diverse middelen verder te kijken dan alleen naar het UNFCCC-proces. Als het EESC zijn inspanningen op het gebied van klimaatactie stroomlijnt, kan het een betere bijdrage leveren aan het internationale proces inzake klimaatgovernance, wat positief zou uitwerken op het streven van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De ad-hocgroep bestaat uit leden van de groep Werkgevers, van de groep Werknemers en van maatschappelijke organisaties, plus een jongerenvertegenwoordiger.

Zij heeft de volgende taken gekregen:

  • kennis te verwerven over het UNFCCC-proces en op de hoogte te blijven van de centrale aspecten in de onderhandelingen; hierbij kan ook gedacht worden aan specifieke training voor de leden van de ad-hocgroep (en voor de EESC-delegatie op de COP);
  • een algemeen jaarlijks werkplan op te stellen dat hoofdzakelijk gericht is op de volgende COP-vergadering, met inbegrip van belangrijke mijlpalen (adviezen, evenementen, andere), het in kaart brengen van stakeholders en partners, een communicatiestrategie, en de verschillende informatiebronnen (bijv. publicatie van IPCC-verslagen);
  • voor een strategische sectoroverschrijdende aanpak te zorgen door nauw samen te werken met verschillende EESC-groepen en -organen en te faciliteren dat de uitvoering van COP-activiteiten wordt gecoördineerd met de werkzaamheden van de EESC-organen en vice versa (bv. koppeling van relevante EESC-adviezen en andere lopende werkzaamheden);
  • eventueel een bijdrage te leveren aan de voorbereidende werkzaamheden van de leden van de EESC-delegatie voor de COP (die ieder jaar voor hoogstens 50 % moet worden vernieuwd en een extra jongerenafgevaardigde moet omvatten);
  • de voorbereiding te coördineren van een COP-resolutie van het EESC die verband houdt met de prioriteiten van de komende COP en de UNFCCC-onderhandelingsprocessen en die minstens twee maanden voor de COP moet worden goedgekeurd;
  • regelmatige contacten te onderhouden met het NAT-bureau en de bevoegde EESC-organen om ervoor te zorgen dat het COP-proces een centrale plaats inneemt in het EESC-besluitvormingsproces;
  • ten minste driemaal per jaar verslag uit te brengen aan het EESC-bureau.