Europees burgerinitiatief

Sinds 1 april 2012 hebben de Europese burgers een nieuw recht dat hen een sterkere stem geeft: het Europees burgerinitiatief (EBI). Het is ingevoerd bij artikel 11 van het Verdrag van Lissabon en geeft burgers die ten minste 1 miljoen handtekeningen weten te verzamelen uit ten minste zeven lidstaten, het recht om de Europese Commissie te vragen nieuwe Europese wetgeving voor te stellen of bestaande wetten te wijzigen (met uitzondering van het primaire recht).

Het algemene rechtskader voor de EBI’s is vastgelegd in Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief en de bijlagen daarbij.

Als pleitbezorger van het recht van de burgers op participatie en als stem van het maatschappelijk middenveld heeft het EESC het idee van een Europees burgerinitiatief van meet af aan gesteund, en heeft het gestreden voor een eenvoudig en begrijpelijk geheel van regels, zoals uiteengezet in zijn adviezen over:

Het EESC speelt een actieve rol bij het promoten van het EBI en het opzetten van netwerken van belanghebbenden door de organisatie van een jaarlijkse conferentie, de EBI-dag en diverse voorlichtingsseminars over dit onderwerp. Het neemt ook het voortouw in de interinstitutionele samenwerking tussen de bevoegde EU-instellingen. Het EESC ziet voor zichzelf een rol weggelegd op twee manieren:

  • als facilitator voor komende initiatieven, door een platform te bieden voor dialoog en informatie dat de betrokken organisatoren bijeenbrengt of bijeenkomsten organiseert, in zijn hoedanigheid van “huis” van het maatschappelijk middenveld;
  • als institutionele mentor die de Commissie wil bijstaan bij de evaluatie van een EBI, door het mede organiseren van openbare hoorzittingen, en/of het formuleren van adviezen over geslaagde EBI’s, vóór de evaluatie door de Commissie, als onderdeel van zijn gangbare adviesrol.

Voor meer informatie over de EBI-gerelateerde diensten in het EESC, zie onze webpagina over het EBI bij het EESC of onze publicatie Europees paspoort voor democratie, of neem contact op met het EBI-secretariaat via ons contactformulier.

Kijk zeker ook eens op de officiële EBI-website van de Europese Commissie voor volledige informatie over het Europees burgerinitiatief, onder meer over de werking ervan, het laatste nieuws en alle geregistreerde succesvolle, lopende en eerdere initiatieven.

Downloads

European Democracy Passport