Werkgelegenheid

This page is also available in

De afgelopen jaren is er sprake van bescheiden economisch herstel, is de totale werkgelegenheid in de EU toegenomen en is de werkloosheid gedaald. Niettemin blijven de huidige langdurige werkloosheid en de jeugdwerkloosheid onaanvaardbaar. Europa moet in de eerste plaats meer en hoogwaardige banen scheppen. Dat is met name een beproeving in de context van structurele aanjagers van verandering, zoals technologische innovatie en mondialisering, die zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengen voor de arbeidsomgeving.

Voor het werkgelegenheidsbeleid zijn in eerste instantie de lidstaten verantwoordelijk. Maar de EU werkt met hen samen met het oog op een gecoördineerde strategie: de Europese werkgelegenheidsstrategie. De EU moedigt samenwerking tussen de lidstaten aan en ondersteunt en evalueert hun inspanningen, voornamelijk aan de hand van het Europees Semester, de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de monitoring van het nationale beleid (gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, nationale hervormingsprogramma’s en landspecifieke aanbevelingen).

De Europese Commissie is verplicht het EESC over werkgelegenheidsvraagstukken te raadplegen. Het EESC heeft adviezen uitgebracht over alle belangrijke initiatieven op EU-niveau (bijv. de Europese pijler van sociale rechten, richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid, het werkgelegenheidspakket en de jongerengarantie).

Werkgelegenheidskwesties worden gewoonlijk behandeld door de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC), en meer in het bijzonder de waarnemingspost Arbeidsmarkt, die toezicht houdt op trends en uitdagingen waarmee de Europese beroepsbevolking en arbeidsmarkt te maken heeft.