Duurzame ontwikkeling

In september 2015 hebben de wereldleiders hun goedkeuring gehecht aan de VN-agenda Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development ("Onze wereld transformeren: Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling"), in het kader waarvan een reeks doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) is vastgesteld, die erop gericht zijn armoede uit te bannen, de aarde te beschermen, de naleving van de mensenrechten te waarborgen en welvaart voor iedereen te creëren. Met de vaststelling van deze Agenda is een historische stap gezet op weg naar een nieuw paradigma en wordt de ongelijkheid op economisch, sociaal en milieugebied op universele en geïntegreerde wijze aangepakt. Dit sluit volledig aan bij de Europese waarden van sociale gerechtigheid, democratisch bestuur, de sociale markteconomie en milieubescherming.

Met onze Waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling (WDO) ijveren we voor een Europa dat een voorbeeldfunctie vervult en de VN-agenda 2030 minutieus naleeft en uitvoert.

Zo hebben we de beleidsgebieden in kaart gebracht die cruciaal zijn om de overgang naar duurzame ontwikkeling in de EU in gang te zetten:

  • een rechtvaardige overgang naar een koolstofarme, circulaire  en hulpbronnenefficiënte economie;
  • de overgang naar een sociaal inclusieve samenleving en economie – fatsoenlijk werk en mensenrechten;
  • de overgang naar duurzame voedselproductie en consumptie;
  • investeringen in innovatie en de modernisering van de infrastructuur met het oog op de lange termijn, en aanmoediging van duurzame ondernemingen;
  • handel als instrument ter stimulering van een wereldwijde duurzame ontwikkeling.

De WDO spant zich in om al deze transities op geïntegreerde en samenhangende wijze te doen verlopen, zodat de maatschappelijke voordelen optimaal zijn.