Categorie verenigingsleven

De categorie Verenigingsleven bestaat uit leden die afkomstig zijn uit de verenigingssector op nationaal en/of Europees niveau en die stichtingen, verenigingen, ngo’s en andere organisaties vertegenwoordigen die zich inzetten voor de rechtsstaat, het vrije verkeer van personen en de bescherming van burgerlijke vrijheden en mensenrechten. In een tijd waarin de vrijheid van vereniging wordt bedreigd en, meer in het algemeen, het verenigingsleven sterker moet opkomen voor zijn vrijheid en onafhankelijkheid, zijn de leden van deze categorie voornemens om binnen het EESC discussiepunten en overheidsbeleid voor te stellen die het Europese maatschappelijk middenveld nieuw leven moeten inblazen.

Zoals haar naam – “verenigingsleven” – al aangeeft, bemiddelt deze categorie tussen het individu en de staat, waarbij zij zich sterk maakt voor het algemeen belang en voor de cruciale waarden van wederzijds respect en altruïsme, die pluralisme en sociaal voordeel opleveren.

Het verenigingsleven weerspiegelt de grote verscheidenheid van belangen en identiteiten in de hedendaagse samenleving. Het heeft tot taak voorwaarden te scheppen voor een echte burgerdialoog. Tegen de nogal duistere achtergrond van toenemende intolerantie en sociaal onrecht, met steeds minder ruimte voor de burger, biedt het vooruitzicht van een versterking van het maatschappelijk middenveld een sprankje hoop.

Het secretariaat van de categorie wordt verzorgd door de groep  Maatschappelijke Organisaties (groep III).