Vervoer

This page is also available in

Een dynamisch en ambitieus beleid

De vervoerssector is van levensbelang voor Europa. Vervoer is een van de belangrijkste actieterreinen van de EU en heeft verstrekkende gevolgen voor mens en milieu, zowel in de stad als op het platteland. Een groot aantal van de adviezen die de afdeling TEN ieder jaar opstelt, heeft betrekking op vervoer.

Vooruitgang in de vervoerssector impliceert uiteraard een betere en groenere infrastructuur, die de economische groei en de handel zal bevorderen. Maar het betekent ook dat de CO2-uitstoot en het energieverbruik teruggedrongen moeten worden en dat iets gedaan moet worden aan het fileprobleem en aan de slechte toegang van sommige mensen tot vervoer, waardoor met name ouderen en mensen met een handicap hun huis niet meer verlaten. De vervoerssector moet ook slim en concurrerend blijven, als onderdeel van een sociaal rechtvaardige omschakeling naar schone energie en digitalisering. Het EESC onderzoekt en beoordeelt het vervoersbeleid van de EU uit oogpunt van de zorgen, behoeften en belangen van alle geledingen van het Europese maatschappelijk middenveld.

Het maatschappelijk middenveld betrekken

Het is bekend dat de EU haar ambities op vervoersgebied alleen kan realiseren als het maatschappelijk middenveld meer en op inclusievere wijze bij zowel de formulering als de uitvoering van beleid wordt betrokken. De afdeling TEN heeft een thematische studiegroep opgericht om een duidelijke deelname en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de besluitvorming op vervoersgebied te bevorderen.