Financiële diensten en kapitaalmarkten

Als reactie op de in 2008 begonnen economische en financiële crisis heeft de EU een reeks hervormingen in gang gezet om de stabiliteit van de financiële markten te garanderen en het toezicht hierop te verbeteren. Zorgen voor meer werkgelegenheid, groei en investeringen is een topprioriteit van de Europese Unie. Met het oog daarop moet haar financiële stelsel een gezonde basis krijgen. De financiële sector dient zich te kwijten van zijn taak als financier van de reële economie.

Van doorslaggevend belang in dit verband is de oprichting van een kapitaalmarktenunie die, ten behoeve van bedrijven en consumenten, de ontwikkeling van goed gereguleerde, stabiele, efficiënte en internationaal concurrerende financiële markten als doel heeft Ook is het in het kader van de verdieping van de EMU belangrijk om de de laatste hand te leggen aan de bankenunie, zodat de EU beter bestand is tegen financiële crises en depositohouders zich beschermd weten.

Het EESC over financiële diensten en kapitaalmarkten

Om de randvoorwaarden voor financiële instellingen en de lidstaten gelijk te trekken en risico’s in de financiële sector te verminderen pleit het EESC voor een geharmoniseerde, holistische en geïntegreerde aanpak ter regulering van de financiële sector. Door middel van hervormingen moet het Europees prudentieel en afwikkelingskader voor banken en andere financiële actoren versterkt worden. Verdere risicodeling in de bankenunie dient hand in hand te gaan met verdere risicovermindering. Het EESC is ervan overtuigd dat de kapitaalmarktenunie een waardevolle bijdrage kan leveren aan een krachtig en stabiel economisch herstel in een meer gelijkgeschakeld regelgevingsklimaat.