Afdeling Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang (ECO)

De afdeling Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang (ECO) is een van de zes afdelingen van het EESC. Haar belangrijkste taak is om adviezen op te stellen – en ter goedkeuring aan de voltallige vergadering van het EESC voor te leggen – die op de volgende beleidsterreinen van de EU de standpunten van het maatschappelijk middenveld vertolken:

  • Wat de Economische en Monetaire Unie (EMU) betreft gaat de aandacht van de afdeling ECO uit naar de coördinatie van het economisch en begrotingsbeleid tijdens het Europees semester, naar maatregelen om de EMU na de economische crisis een hechtere en meer afgeronde structuur te geven, en naar andere aspecten van economische governance, met als doel meer stabiliteit, groei en werkgelegenheid.
  • De werkzaamheden van de afdeling ECO bestrijken de EU-begroting (meerjarig financieel kader), waaronder ook de eigen middelen en statistische onderwerpen.
  • De afdeling ECO houdt zich bezig met onderwerpen inzake een eerlijk en efficiënt belastingstelsel, waaronder ook antiwitwasbeleid valt.
  • Daarnaast besteedt zij aandacht aan de stabiliteit, werking en integratie van de financiële en kapitaalmarkten.
  • Verder houdt de afdeling ECO zich bezig met cohesiebeleid en regionaal en stedelijk beleid ter verkleining van economische, sociale en territoriale verschillen in de EU en ter bevordering van groei en werkgelegenheid.

De afdeling stelt niet alleen adviezen op, maar houdt ook geregeld openbare hoorzittingen en thematische discussies over actuele onderwerpen die binnen haar takenpakket vallen. Verder nemen de leden van de afdeling vaak deel aan evenementen in Brussel en in de rest van de EU, waardoor zij als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld voeling houden met besluitvormers.

Twaalf afdelingsleden vormen het ECO-bureau, dat de werkzaamheden van de afdeling coördineert. De afdeling heeft een thematische studiegroep in het leven geroepen die adviezen over de economische en budgettaire governance van de eurozone opstelt.

De afdelingsleden worden in hun activiteiten ondersteund door het ECO-secretariaat.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president