Ad-hocgroep Europees Semester

This page is also available in

De ad-hocgroep voor het Europees semester (ESG) is in 2017 opgericht naar aanleiding van het toenemende belang van het Semester. Als horizontaal orgaan versterkt en ondersteunt zij de werkzaamheden van de afdelingen van het EESC. De groep bestudeert voorstellen van het Europees maatschappelijk middenveld inzake duurzame groei en werkgelegenheid en waarborgt aldus een structurele EESC=bijdrage aan de jaarlijkse cyclus van het Europees semester. Het Semester was oorspronkelijk een jaarlijkse cyclus ter coördinatie van het economisch beleid en is later aangevuld met acties op basis van de Europese pijler van sociale rechten, de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de groene en digitale transformatie. In het licht van de pandemie speelt het Semester een belangrijke rol bij het streven naar een snel sociaaleconomisch herstel en duurzame en inclusieve groei, in overeenstemming met de nieuwe groeistrategie op basis van de Europese Green Deal en het concept van concurrerende duurzaamheid. De rol van het semester zal alleen maar toenemen met de voorgestelde faciliteit voor herstel en veerkracht. De faciliteit moet de lidstaten onder meer helpen met de aanpak van de kwesties die in het kader van het semester zijn vastgesteld. Financiële steun aan de lidstaten zal afhankelijk worden gemaakt van de naleving van aanbevelingen die worden gedaan in het kader van het Semester. Gezien de omvang van de bedragen en de nieuwe focus van het semester is dit een belangrijke taak, waarvoor een aanzienlijke betrokkenheid van de ESG vereist is. De resultaten van onze besprekingen zullen doorwerken in onze adviezen, die regelmatig worden opgesteld in de cyclus van het Europees semester, met name over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei.

De participatie van alle Europeanen, via maatschappelijke organisaties, is nodig om de hervorming van economie en samenleving mogelijk te maken. Met haar activiteiten — het voorbereiden van adviezen, het organiseren van landenbezoeken en het organiseren van vergaderingen/conferenties — zorgt de ESG voor een beter proces met een grotere legitimiteit en ook voor meerwaarde, door middel van een grotere nationale inbreng, betere prioriteiten, een efficiëntere uitvoering en een grotere nationale bewustwording. De groep van het Europees Semester is dan ook voornemens haar belangrijke werkzaamheden voort te zetten om beleidsvisies  van nationale maatschappelijke organisaties te verzamelen, te verspreiden en te bevorderen via de reguliere nationale landenbezoeken en discussiefora.

Voor de meest recente updates over de activiteiten van de ESG-groep vindt u links de documenten.