Onderwijs en opleiding

This page is also available in

Onderwijs en opleiding zijn van cruciaal belang voor de toekomst van Europa. Daarom heeft de EU "het recht op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren” gekozen tot uitgangspunt van haar Europese pijler voor sociale rechten. Onderwijs en opleiding dienen vooral Europa’s toekomstige burgers voor te bereiden en bewust te maken van hun verantwoordelijkheden in een multiculturele, inclusieve maatschappij, en goed toe te rusten, zodat zij kunnen bijdragen tot een concurrerende Europese economie. In een samenleving die snel moet kunnen reageren op nieuwe uitdagingen, zoals het toegenomen gebruik van technologie, dat alle banen en industrieën beïnvloedt, is levenslang leren een nieuwe prioriteit geworden omdat zij werkgevers en werknemers in staat kan stellen om succesvol te reageren op marktrealiteiten en werklozen de kans biedt om actief te blijven zodat zij weer werk kunnen vinden. Levenslang leren is ook waardevol voor mensen uit kwetsbare sociale groepen, met name ouderen en mensen met weinig vaardigheden.

De verantwoordelijkheid voor de nationale onderwijs- en opleidingsstelsels ligt bij de lidstaten, terwijl de EU bevoegd is om maatregelen uit te voeren om deze te ondersteunen, coördineren of aan te vullen met initiatieven als Erasmus+, dat een brede reeks projecten ondersteunt, en de Agenda voor nieuwe vaardigheden, die mensen helpt om kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen te vinden en om hun kansen in het leven te verbeteren.

In zijn desbetreffende adviezen en informatieve rapporten staat het EESC op de bres voor het recht van burgers op goed onderwijs, leerlingplaatsen en stages, en op eerlijke kansen in een inclusieve arbeidsmarkt.