Sociale zaken

This page is also available in

De EU telt 25 miljoen werklozen en 122 miljoen mensen lopen het risico in armoede of sociale uitsluiting te vervallen. Deze cijfers nopen tot meer economische convergentie om de levenskwaliteit van de Europese burgers te verbeteren. Terwijl inclusief en actief arbeidsmarktbeleid cruciaal is om mensen aan fatsoenlijk werk te helpen, zijn eerlijke en doeltreffende socialezekerheidsstelsels beslissend voor de sociale bescherming voor allen en voor de sociale insluiting van degenen die nog steeds van de samenleving uitgesloten zijn.

Bij sociale zaken gaat het om fatsoenlijk werk, sociale zekerheid, bescherming en integratie, armoedebestrijding, gendergelijkheid, personen met een handicap, de behoeften van kinderen en gezinnen, jongeren, ouderen en minderheden, zoals de Roma, toegang tot gezondheidszorg, justitie, onderwijs, cultuur en sport, vrijwilligerswerk en actief burgerschap. De nadruk, die alle deelgebieden gemeen hebben, ligt erop mensen op voet van gelijkheid in het sociale beleid centraal te stellen; het belangrijkste politieke instrument hiervoor op EU-niveau is de Europese pijler van sociale rechten.

Nauw verwante thema’s zijn werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, migratie en asiel, en grondrechten en burgerrechten, die ook meestal in de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) aan de orde komen. De waarnemingspost Arbeidsmarkt van de afdeling SOC houdt zich specifiek bezig met problemen die van invloed zijn op de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt in Europa. De thematische studiegroepen Rechten van personen met een handicap en Inclusie van de Roma houden zich met deze specifieke problemen bezig. Voorts heeft het EESC met zijn adviezen op dit gebied een groot sociaal acquis tot stand gebracht.