Betrekkingen met de nationale sociaal-economische raden van de Europese Unie

Het EESC geeft leiding aan een netwerk van nationale sociaal-economische raden (SER’s), waarmee het een belangrijke taak gemeen heeft: zij dragen allemaal bij tot het opbouwen van vertrouwen tussen de burgers en de overheid. In de meeste van de 27 EU-lidstaten is er een nationale sociaal-economische raad, die deelname van de economische en sociale actoren aan de publieke besluitvorming waarborgt.

De informele “jaarlijkse vergaderingen van de voorzitters en secretarissen-generaal van de SER’s van de EU en het EESC” zijn de belangrijkste pijler van deze langdurige gestructureerde samenwerking geworden. Zij hebben tot doel van gedachten te wisselen over de samenstelling, de werking en de lopende werkzaamheden van de respectieve instellingen, beste praktijken uit te wisselen en actuele Europese thema’s te bespreken die door alle SER’s worden bestreken.

In het licht van de voortschrijdende Europese integratie, de technologische transformatie en de groeiende globalisering wordt de behoefte aan meer gerichte samenwerking rond belangrijke actuele EU-dossiers almaar sterker. De jaarlijkse bijeenkomst van voorzitters en secretarissen-generaal leidt doorgaans tot een gezamenlijke verklaring met concrete aanbevelingen en suggesties voor EU-beleid aan de voorzitters van de Europese instellingen.

Concreet vindt de samenwerking plaats in de groep Europees Semester van het EESC, in regelmatige gezamenlijke conferenties en seminars over actuele thema’s en via de gezamenlijke CESlink-portaalsite.

Hoewel de organisatiestructuur, samenstelling en werkmethoden van de nationale SER’s sterk uiteenlopen, is hun samenwerking met het EESC een zeer doeltreffende manier om de EU-agenda dichter bij de Europese burgers te brengen en het maatschappelijk middenveld beter bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken.

De betrekkingen en de dialoog met SER’s in niet-EU-landen worden gemonitord door de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC (REX). De afdeling REX werkt samen met ACS-landen, Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, de VS, Canada, Euromediterrane partners, Oekraïne, Georgië, Moldavië, Turkije, de Westelijke Balkan, Rusland, China, Japan en Korea. Er is een jaarlijkse Euromed-top, die wordt bijgewoond door deelnemers van sociaal-economische raden en soortgelijke instellingen, vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, vakbonden, andere sociaal-economische belangengroeperingen en ngo’s uit landen die zijn aangesloten bij de Unie voor het Middellandse Zeegebied.