BELASTINGEN

Belastingen zijn oorspronkelijk bedoeld om inkomsten voor overheden te genereren, maar ze zijn ook van invloed op andere belangrijke beleidsterreinen zoals concurrentie, werkgelegenheid en investeringen.

Belastingen worden geïnd bij personen en bedrijven en geheven op inkomsten, verbruik, vermogen, bezit of bepaalde economische activiteiten. Geen belasting betalen is strafbaar.

Belastingen zijn een waardevol hulpmiddel voor overheidsinstanties, omdat zij ermee het gedrag van economische actoren kunnen beïnvloeden. De lidstaten staan dan ook pal voor hun rechten in dezen, wat niet bevorderlijk is voor de harmonisatie in de EU. Belangrijk om te weten is dat voor Europese wetgeving op het gebied van belastingen altijd unanimiteit in de Raad vereist is.

Juist omdat belastingen zo’n groot effect hebben, mogen lidstaten omwille van hun concurrentievermogen soms vasthouden aan bepaalde belastingmaatregelen, ook al wordt dat algemeen beschouwd als schadelijk voor de EU als geheel.

Het EESC over belastingen

Volgens het EESC onderschatten de lidstaten de mate waarin belastingharmonisatie nodig is voor een goede werking van de Economische en Monetaire Unie. Er moet dan ook meer vooruitgang worden geboekt. Het EESC is voorstander van de verdere harmonisatie en onderlinge afstemming van wetgevingen, zodat fiscale belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel op de interne markt verdwijnen. Om belastingfraude en belastingontduiking, waaronder ook agressieve fiscale planning valt, een halt toe te roepen moeten de lidstaten meer en intensiever gaan samenwerken. Wat indirecte belastingen betreft is het EESC voor de totstandbrenging van een robuuste gemeenschappelijke Europese btw-ruimte.