Ad hoc skupina pre európsku iniciatívu občanov

Ad hoc skupina pre európsku iniciatívu občanov bola vytvorená rozhodnutím predsedníctva zo 17. septembra 2013.

Jej úlohou je usmerňovať politiku EHSV súvisiacu s európskou iniciatívou občanov a zabezpečiť, aby sa výbor transparentne a účinne zúčastňoval na zodpovedajúcom medziinštitucionálnom procese a predkladal odporúčania týkajúce sa činnosti inštitúcií v záujme ďalšieho rozvoja tohto nového nástroja participatívnej demokracie.

Táto skupina zohrala kľúčovú úlohu svojimi dôležitými odporúčaniami, napríklad odporúčaním poskytovať preklady opisov európskej iniciatívy občanov a odporúčaním pozývať organizátorov európskych iniciatív občanov na schôdze sekcií a plenárne zasadnutia EHSV. Zároveň udržiava pravidelné kontakty s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré podporujú európsku iniciatívu občanov a aktívne občianstvo.

Skupina organizuje približne štyri schôdze ročne a takmer na každú z nich pozýva zástupcu prebiehajúcej európskej iniciatívy občanov s cieľom udržiavať pravidelný kontakt s organizátormi a získať aktuálne informácie o skúsenostiach s európskou iniciatívou občanov.

Downloads

AHG ECI recommendation on ECI