Ad hoc skupina pre európsku iniciatívu občanov

This page is also available in

Ad hoc skupina pre európsku iniciatívu občanov bola vytvorená rozhodnutím predsedníctva zo 17. septembra 2013.

Jej úlohou je usmerňovať politiku EHSV súvisiacu s európskou iniciatívou občanov a zabezpečiť, aby sa výbor transparentne a účinne zúčastňoval na zodpovedajúcom medziinštitucionálnom procese a predkladal odporúčania týkajúce sa činnosti inštitúcií na ďalší rozvoj tohto nového nástroja participatívnej demokracie.

EHSV tak prevzal veľmi uznávanú úlohu:

  • sprostredkovateľa vznikajúcich iniciatív, ktorú si plní ako koordinačné centrum občianskej spoločnosti, a je tak platformou dialógu a výmeny informácií, kde sa stretávajú príslušní organizátori alebo sa uskutočňujú stretnutia;
  • inštitucionálneho mentora, ktorý v rámci svojej bežnej poradnej funkcie ponúka Komisii pomoc pri hodnotení európskej iniciatívy občanov spoluorganizovaním verejného vypočutia a/alebo vypracovaním stanoviska o úspešnej iniciatíve, aby bolo Komisii dostupné pri jej hodnotení.