Ειδική ομάδα «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» (ΕΠΠ)

Η ειδική ομάδα «ΕΠΠ» συστάθηκε με απόφαση του Προεδρείου στις 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Η αποστολή της εν λόγω ειδικής ομάδας έγκειται στην καθοδήγηση της πολιτικής της ΕΟΚΕ σχετικά με την ΕΠΠ, διασφαλίζοντας τη διαφανή και αποτελεσματική συμμετοχή της ΕΟΚΕ στη σχετική διοργανική διαδικασία, καθώς και στη διατύπωση συστάσεων για την ανάληψη θεσμικών δράσεων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του νέου εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας.

Η ειδική ομάδα «ΕΠΠ» έχει καθοριστική συμβολή στη διατύπωση ουσιωδών συστάσεων, καθώς και στη διασφάλιση της μετάφρασης των περιγραφών των ΕΠΠ ή στην πρόσκληση διοργανωτών ΕΠΠ στις συνεδριάσεις των τμημάτων και στις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ, ενώ παράλληλα διατηρεί τακτικές επαφές με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που στηρίζουν ενεργά την ΕΠΠ και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Η ειδική ομάδα «ΕΠΠ» πραγματοποιεί περίπου τέσσερις συνεδριάσεις το χρόνο και φιλοξενεί έναν εκπρόσωπο μιας εν εξελίξει εκστρατείας για ΕΠΠ σχεδόν σε κάθε συνεδρίασή της, προκειμένου να διατηρεί τακτικές επαφές με τους διοργανωτές ΕΠΠ και να αποκτά επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με το εγχείρημα της ΕΠΠ.

Downloads

AHG ECI recommendation on ECI