Tillfälliga arbetsgruppen om det europeiska medborgarinitiativet

This page is also available in

Den tillfälliga arbetsgruppen om det europeiska medborgarinitiativet inrättades genom ett presidiebeslut den 17 september 2013.

Dess uppgift är att styra EESK:s policy i fråga om medborgarinitiativet, se till att EESK har en öppen och effektiv roll i denna interinstitutionella process och ge rekommendationer beträffande institutionens åtgärder för att vidareutveckla detta nya verktyg för deltagandedemokrati.

Gruppen har varit behjälplig med att lämna viktiga rekommendationer, till exempel angående tillhandahållande av översättningar av beskrivningar av medborgarinitiativ, och inbjudningar av organisatörer av medborgarinitiativ till EESK:s sektionssammanträden och plenarsessioner. Den håller också regelbunden kontakt med organisationer i det civila samhället som aktivt stöder det europeiska medborgarinitiativet och ett aktivt medborgarskap.

Gruppen träffas omkring fyra per år och bjuder in en företrädare för en pågående medborgarinitiativskampanj vid nästan varje sammanträde, för att hålla regelbunden kontakt med organisatörerna och hålla sig uppdaterad kring erfarenheterna med det europeiska medborgarinitiativet.