Europos piliečių iniciatyvos ad hoc grupė

2013 m. rugsėjo 17 d. biuro sprendimu buvo sudaryta EPI ad hoc grupė.

Jos uždavinys – vadovauti EESRK EPI politikai užtikrinant skaidrų ir veiksmingą EESRK dalyvavimą šiame tarpinstituciniame procese ir teikti rekomendacijas dėl institucijų veiksmų toliau plėtojant šią naują dalyvaujamosios demokratijos priemonę.

EPI ad hoc grupė padėjo rengti itin svarbias rekomendacijas, pavyzdžiui, išversti EPI aprašymus į visas kalbas ir kviesti EPI organizatorius į EESRK skyrių posėdžius ir plenarines sesijas; ji taip pat palaiko nuolatinius ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis, aktyviai remiančiomis EPI ir aktyvų pilietiškumą.

EPI ad hoc grupė surengia apie keturis posėdžius per metus ir į beveik kiekvieną posėdį pakviečia vykdomos EPI kampanijos atstovą, kad palaikytų nuolatinius ryšius su organizatoriais ir turėtų naujausių žinių apie EPI patirtį.

Downloads

AHG ECI recommendation on ECI