Verotus

This page is also available in

Verotuksella pyrittiin alun perin tuottamaan tuloja hallituksille, mutta se vaikuttaa myös muihin keskeisiin politiikan aloihin, kuten kilpailuun, työllisyyteen ja investointeihin.

Veroa peritään yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä, ja se koskee tuloja, kulutusta, varallisuutta, omaisuutta tai tiettyä taloudellista toimintaa. Veronkierrosta rangaistaan lainsäädännön mukaisesti.

Verotus on viranomaisille arvokas väline, sillä verotuksella voidaan vaikuttaa talouden toimijoiden käyttäytymiseen. Jäsenvaltiot puolustavatkin verotukseen liittyviä valtuuksiaan, minkä vuoksi EU:n tason yhdenmukaistaminen on hankalaa. On muistettava, että kaikki verotusta koskeva EU:n lainsäädäntö edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa.

Verotuksen laajojen vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot pitävät ajoittain kiinni tietyistä verotustoimista kilpailukykyyn liittyvistä syistä, vaikka toimet katsottaisiin haitallisiksi EU:lle kokonaisuudessaan.

ETSK:n näkemys verotuksesta

ETSK katsoo, että jäsenvaltiot aliarvioivat, missä määrin verotusta olisi yhdenmukaistettava, jotta talous- ja rahaliitto voisi toimia tehokkaasti – tässä tarvitaan lisätoimia. ETSK kannattaa yhdenmukaistamisen ja yhtenäistämisen lisäämistä, jotta sisämarkkinoilla voidaan poistaa rajatylittävää kauppaa hankaloittavia veroesteitä. Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä on lisättävä ja parannettava veropetosten ja veronkierron sekä aggressiivisen verosuunnittelun rajoittamiseksi. Välillisten verojen osalta ETSK tukee vankan eurooppalaisen arvonlisäveroalueen perustamista.