BESKATNING

This page is also available in

Oprindeligt var formålet med opkrævning af skatter at skabe indtægter til staterne, men det påvirker også andre vigtige politikområder, såsom konkurrence, beskæftigelse og investering.

Der opkræves skat fra enkeltpersoner og virksomheder og lægges skat på indtægter, forbrug, formue, ejendom eller visse former for økonomiske aktiviteter. Manglende overholdelse straffes ved lov.

Beskatning er desuden et værdifuldt redskab for myndighederne, fordi det kan bruges til at påvirke de økonomiske aktørers adfærd. Medlemsstaterne forsvarer derfor deres egne beføjelser på dette område, hvilket gør det sværere at skabe ensrettede regler på tværs af EU. Det skal bemærkes, at al EU‑lovgivning om beskatning kræver enstemmighed i Rådet.

De vidtrækkende virkninger af beskatning betyder desuden, at medlemsstaterne nogle gange af konkurrencemæssige årsager holder fast i visse skatteforanstaltninger, selv om de generelt anses som skadelige for EU som helhed.

EØSU om beskatning

EØSU mener, at medlemsstaterne undervurderer, i hvor høj grad der er behov for en skatteharmonisering for at opnå en velfungerende økonomisk og monetær union, og at der skal gøres yderligere fremskridt. EØSU er fortaler for en højere grad af harmonisering og ensretning, så de skattemæssige hindringer for grænseoverskridende handel på det indre marked fjernes. Medlemsstaterne skal arbejde mere og bedre sammen om at bekæmpe skattesvig og -unddragelse, herunder aggressiv skatteplanlægning. Når det gælder indirekte beskatning, støtter EØSU oprettelsen af et solidt fælles europæisk momsområde.