Tassazzjoni

L-għan oriġinali tat-tassazzjoni huwa li jiġġenera dħul għall-gvernijiet, iżda taffettwa wkoll oqsma oħra ta’ politika ewlenin, bħalma huma l-kompetizzjoni, l-impjieg u l-investiment.

It-taxxa tinġabar mingħand individwi u kumpaniji u huma taxxabli d-dħul finanzjarju, il-konsum, il-ġid, il-proprjetà u ċerti attivitajiet ekonomiċi. In-nuqqas ta’ konformità huwa punibbli bil-liġi.

It-tassazzjoni hija strument siewi għall-awtoritajiet pubbliċi minħabba li tista’ tintuża biex tinfluwenza l-imġiba tal-atturi ekonomiċi. Għalhekk l-Istati Membri jiddefendu l-prerogattivi tagħhom f’dan il-qasam, u dan jagħmel l-armonizzazzjoni tal-UE aktar diffiċli. Għandu jiġi mfakkar li l-leġiżlazzjoni Ewropea kollha dwar it-tassazzjoni teħtieġ unanimità fil-Kunsill.

L-impatt wiesa’ tat-tassazzjoni jfisser ukoll li minn żmien għal żmien l-Istati Membri jżommu ċerti miżuri tat-taxxa għal raġunijiet ta’ kompetittività, anke jekk huma ġeneralment rikonoxxuti bħala ta’ ħsara għall-UE kollha kemm hi.

Il-KESE dwar it-tassazzjoni

Il-KESE jargumenta li l-Istati Membri jissottovalutaw il-livell ta’ armonizzazzjoni tat-taxxa meħtieġ sabiex l-unjoni ekonomika u monetarja taħdem b’mod effiċjenti u li jrid isir iktar progress. Il-KESE huwa favur aktar armonizzazzjoni u allinjament, fejn jitneħħew l-ostakli tat-taxxa għan-negozju transkonfinali fis-suq intern. Hemm bżonn ta’ aktar kooperazzjoni u kooperazzjoni akbar bejn l-Istati Membri biex jitnaqqsu l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa, inkluż l-ippjanar aggressiv tat-taxxa. Rigward it-taxxi indiretti, il-KESE jappoġġja l-ħolqien ta’ żona tal-VAT unika u robusta Ewropea.