Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ocenil úsilie Komisie zosúladiť opatrenia upravujúce dobrovoľný návrat migrantov a ich opätovné začlenenie v krajine pôvodu, vyjadril však pochybnosti o uskutočniteľnosti niektorých predložených návrhov, ako aj obavu, že z dobrovoľných návratov by sa mohlo stať vyhosťovanie migrantov z EÚ.

EHSV zdôraznil, že väčšina dobrovoľných návratov neprebieha podľa očakávaní, pretože krajiny pôvodu nie sú do tohto postupu dostatočne zapojené a migranti v neregulárnej situácii sa často nechcú vrátiť.

Postoj EHSV bol prezentovaný v stanovisku na tému Stratégia v oblasti dobrovoľného návratu a reintegrácie prijatom na septembrovom plenárnom zasadnutí. Výbor sa v ňom podrobnejšie zameral na stratégiu, ktorá je jedným z kľúčových cieľov Nového paktu o migrácii a azyle.

EHSV zopakoval svoje výhrady k tomuto paktu, ktorý sa takmer výlučne zameriava na riešenie neregulárnej situácie, či už na hraniciach alebo prostredníctvom dobrovoľných a nútených návratov, ale neponúka komplexný prístup k riadeniu migrácie pomocou regulárnej a bezpečnej mobility. EHSV to považuje za strategickú slabinu migračnej a azylovej politiky EÚ.

„Neregulárnym situáciám musíme zamedziť skôr, ako k nim dôjde. To znamená, že musíme zaistiť bezpečné a účinné spôsoby vstupu do EÚ. Ak sa nám to podarí, mohol by sa počet neoprávnených príchodov znížiť,“ vyhlásil spravodajca stanoviska José Antonio Moreno Díaz.

Súčasný nesystematický prístup má množstvo nedostatkov.

Stimuly poskytované krajinám pôvodu ich totiž môžu odrádzať od toho, aby sa pokúsili obmedziť toky migrantov, keďže tieto stimuly sa poskytujú v rámci programov založených na existencii osôb v neregulárnej situácii.
EHSV vyjadril znepokojenie nad cieľom paktu zvýšiť počet rýchlych dobrovoľných návratov z vonkajších hraníc EÚ.

„Sú všetky tieto zrýchlené návraty skutočne dobrovoľné alebo ide o vyhostenie? Máme obavy, že dobrovoľné návraty sa môžu stať eufemizmom pre vyhosťovanie alebo poskytovanie finančnej náhrady cieľovým krajinám, ktoré týchto navrátilcov prijímajú bez toho, aby prihliadali na ich želania a, čo je ešte znepokojujúcejšie, bez ohľadu na ich práva,“ uviedol spravodajca Moreno Díaz.

EHSV v závere stanoviska pripomenul, že spolupráca s tretími krajinami, a to vo všetkých aspektoch, musí byť podmienená tým, že tieto krajiny rešpektujú medzinárodné právo verejné a zaručujú ochranu ľudských práv a základných slobôd.