ЕИСК: Доброволното връщане може да се превърне в евфемизъм за експулсиране

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства усилията на Комисията за хармонизиране на мерките за регулиране на доброволното връщане на мигранти и тяхната реинтеграция в тяхната държава на произход, но заяви, че има съмнения относно осъществимостта на някои от представените предложения, и изрази загриженост, че доброволното връщане би могло да се превърне в експулсиране на мигранти от ЕС.

ЕИСК подчерта, че по-голямата част от доброволните връщания не са проработили, тъй като държавите на произход не са достатъчно ангажирани и тъй като мигрантите в нередовно положение често не са склонни да се върнат.

Позицията на ЕИСК беше представена в становището относно стратегията за доброволно връщане и реинтеграция, прието на пленарната сесия през септември, в което Комитетът разгледа по-подробно стратегията, която е една от основните цели на новия пакт за миграцията и убежището.

ЕИСК отново изтъкна предишната си критика по отношение на Пакта, който беше насочен почти изцяло само към справянето с нередовните ситуации на границата или чрез доброволно и принудително връщане, като същевременно не предложи цялостен подход към управлението на миграцията чрез насърчаване на законната и безопасна мобилност. ЕИСК счита, че това е стратегическа слабост на политиката на ЕС в областта на миграцията и убежището.

„Трябва да управляваме нередностите, преди да са възникнали. Това означава, че трябва да гарантираме безопасни и ефективни начини за влизане в ЕС. Ако направим това, можем да отбележим намаляване на броя на незаконно пристигащите“, заяви докладчикът по становището Хосе Антонио Морено Диас.

Настоящият фрагментиран подход съдържа редица недостатъци.

Стимулите, които понастоящем се предоставят на държавите на произход, всъщност могат да обезсмислят опитите им да намалят притока на мигранти, тъй като тези стимули се предлагат по програми, основаващи се на наличието на лица с нередовно положение.
ЕИСК заяви, че е особено обезпокоен от целта на Пакта за увеличаване на бързите доброволни връщания от външните граници на ЕС.

„Дали тези ускорени връщания в действителност са доброволни или представляват експулсиране? Обезпокоени сме, че „доброволното връщане“ може да се превърне в евфемизъм за експулсиране или за финансово обезщетение, изплащано на държавите на произход, които приемат завръщащи се лица, без изобщо да се отчитат техните желания или – което е още по-тревожно – да зачитат техните права“, заяви г-н Морено Диас.

В заключение ЕИСК заяви, че е от съществено значение сътрудничеството с трети държави във всяко едно отношение да се основава на зачитането на разпоредбите на международното публично право, защитата на правата на човека и основните свободи.