Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin yhdenmukaistaa toimenpiteet, joilla säännellään maahanmuuttajien vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista takaisin lähtömaahansa, mutta epäilee joidenkin esitettyjen ehdotusten toteuttamiskelpoisuutta ja ilmaisee huolensa siitä, että vapaaehtoinen paluu saattaa muuttua maahanmuuttajien karkottamiseksi EU:sta.

ETSK korostaa, että suurin osa vapaaehtoisista paluista ei ole toiminut asianmukaisesti, koska lähtömaat eivät ole olleet riittävästi mukana ja koska sääntöjenvastaisesti maassa oleskelevat maahanmuuttajat ovat usein haluttomia palaamaan takaisin.

ETSK esittää kantansa vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista koskevasta strategiasta syyskuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa, jossa se tarkastelee lähemmin strategiaa, joka on yksi uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen keskeisistä tavoitteista.

ETSK toistaa aiemman kritiikkinsä sopimuksesta, jossa keskitytään lähes yksinomaan laittomien tilanteiden ratkaisemiseen rajalla tai vapaaehtoisen paluun ja pakkopalautusten avulla mutta ei tarjota kokonaisvaltaista tapaa hallita muuttoliikettä edistämällä sen laillisia ja turvallisia muotoja. ETSK pitää tätä EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan strategisena heikkoutena.

”Laittomuuksia on hallittava ennen niiden tapahtumista. Tämä tarkoittaa, että meidän on taattava turvalliset ja tehokkaat mahdollisuudet päästä EU:n alueelle. Jos pystymme tähän, laittomat saapumiset saattaisivat vähentyä”, sanoi lausunnon esittelijä José Antonio Moreno Díaz.

Nykyisessä hajanaisessa lähestymistavassa on useita puutteita.

Lähtömaille nykyisin tarjottavat kannustimet saattavat itse asiassa vähentää maiden halukkuutta yrittää hillitä muuttovirtoja, koska näitä kannustimia tarjotaan sellaisten ohjelmien kautta, jotka perustuvat sääntöjenvastaisesti maassa oleskelevien henkilöiden olemassaoloon.
ETSK toteaa olevansa erityisen huolissaan sopimuksen tavoitteesta lisätä nopeita vapaaehtoisia paluita EU:n ulkorajoilta.

”Ovatko nämä nopeutetut palautukset todella vapaaehtoisia, vai ovatko ne karkotuksia? Olemme huolissamme siitä, että vapaaehtoisesta paluusta voi tulla kiertoilmaisu karkotuksille tai taloudellisen hyvityksen maksamiselle palautettavia henkilöitä vastaanottaville maille, ilman että heidän toiveitaan tai – mikä vieläkin huolestuttavampaa – heidän oikeuksiaan otetaan lainkaan huomioon”, José Antonio Moreno Díaz sanoi.

ETSK toteaa myös, että kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä kaikilla osa-alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, miten kyseiset maat suhtautuvat kansainväliseen julkisoikeuteen ja suojelevat ihmisoikeuksia ja yksilön perusvapauksia.