Dostupné jazyky:

Úvodník

Rok po začiatku nového funkčného obdobia EHSV: prvá bilancia

Všetci si pamätáme deň, keď sa začalo nové funkčné obdobie: bolo to 28. októbra 2020, na vrchole pandémie, a plenárne zasadnutie sa malo konať online. Všetko sa nám zdalo neskutočné, budúcnosť vyzerala neistá, nikto nevedel, kedy a ako sa dostaneme k vakcíne, a napriek tomu sa nám podarilo začať pracovať.

Dôležité dátumy

Priamo k veci

Priamo k veci

Vitajte v našej novej rubrike nazvanej „Priamo k veci“, v ktorej sa členiek a členov EHSV pýtame na dôležité témy, stanoviská alebo podujatia ovplyvňujúce každodenný život v EÚ. Tentokrát dávame slovo Andrejovi Zorkovi, spravodajcovi prieskumného stanoviska na tému Hlavné prvky udržateľnej kvalitnej práce počas obnovy a po nej, ktoré EHSV vypracoval na žiadosť slovinského predsedníctva Rady EÚ a prijal na svojom septembrovom plenárnom zasadnutí.

 

Zásadu kvality práce pre kvalitu života treba dodržať

Andrej Zorko (skupina Pracovníci), spravodajca prieskumného stanoviska na tému Hlavné prvky udržateľnej kvalitnej práce počas obnovy a po nej

 

„Jedna otázka pre...“

Jedna otázka pre...

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ sa členiek a členov EHSV pýtame na veci, ktoré považujeme za veľmi aktuálne
Do októbrového vydania sme požiadali Ionuţa Sibiana, podpredsedu sekcie pre vonkajšie vzťahy a predsedu monitorovacieho výboru EÚ – západný Balkán, aby sa vyjadril k budúcim vstupom krajín západného Balkánu do EÚ.

 

Úlohou občianskej spoločnosti je vytvoriť spojenie medzi politikou a ľuďmi

EHSV info: Ako môže občianska spoločnosť prispieť k rokovaniam o vstupe krajín západného Balkánu do EÚ? Akú úlohu zohráva v tejto súvislosti fórum občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu, ktoré inicioval EHSV?

 

 

Hádajte, kto je naším hosťom...

Mimoriadny hosť

Každý mesiac Vám predstavujeme jednu osobnosť, ktorej práca a angažovanosť sú zo strany iných vnímané ako zdroj inšpirácie. Sme radi, že Vás môžeme zoznámiť s poprednými predstaviteľmi kultúry, politiky a vedy, ktorých činorodosť a tvorivosť môžu podnietiť ostatných. Sú to osoby, ktoré pomáhajú zmeniť našu každodennú realitu. Do októbrového vydania EHSV info sme pozvali rektorku Slobodnej univerzity v Bruseli, profesorku Caroline Pauwels, ktorá poukazuje na vplyv pandémie na mladých ľudí a univerzitné prostredie a predstavuje tri postpandemické poučenia, ktoré by mohli ovplyvniť budúcnosť študentov.

Caroline Pauwels: Univerzita v čase pandémie a o rok neskôr

Začiatkom septembra 2021 som spolu s rektormi ostatných piatich univerzít, ktoré sú spoluzakladateľmi našej európskej siete Eutopia, privítala v Bruseli rektorov troch ďalších univerzít, ktoré sa k sieti pripájajú. Tieto stretnutia mali veľmi zvláštnu atmosféru, a to z mnohých dôvodov.
 

Aktuality EHSV

Súdržnosť musí byť stredobodom postpandemickej Európy, tvrdí komisárka Elisa Ferreirová a predsedníčka EHSV Christa Schwengová

Politika súdržnosti je kľúčom k príprave novej vízie Európskej únie na obdobie po pandémii COVID-19, vízie zameranej na prosperitu, začleňovanie a environmentálnu udržateľnosť, ktorej súčasťou musí byť aj organizovaná občianska spoločnosť. Toto posolstvo predsedníčky EHSV Christy Schwengovej odznelo na septembrovom plenárnom zasadnutí výboru a pripojila sa k nemu eurokomisárka Elisa Ferreirová zodpovedná za súdržnosť a reformy.

Sloboda médií musí zostať prioritou našich programov

Európsky hospodársky a sociálny výbor sa pripája k úsiliu EÚ zvrátiť znepokojujúci trend čoraz častejšieho obmedzovania mediálnych slobôd a novinárskej nezávislosti spôsobeného rastúcim tlakom rôznych mocenských a obchodných štruktúr, nízkymi mzdami, koncentráciou vlastníctva médií a šírením falošných správ v sociálnych médiách a cez iné kanály.

Občianska spoločnosť je kľúčom, ktorý vedie k premene slov na činy – predsedníčka EHSV Christa Schweng víta priority a ambície uvedené v správe o stave Únie

Silný dôraz na obnovu, zdravotnú úniu a digitalizáciu EÚ, pevné postavenie v oblasti obrany právneho štátu a zameranie sa na budúcnosť Európy: EHSV víta tieto aspekty tohtoročného prejavu o stave Únie, ktoré sú v súlade s jeho prioritami.

Obnovený záväzok EÚ bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi musí priniesť hmatateľné výsledky

EHSV vo všeobecnosti podporuje novú stratégiu EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2021 – 2025, upozorňuje však na to, že je potrebné začleniť do tejto politiky sociálny rozmer.

EHSV varuje: „Dobrovoľné návraty sa môžu stať eufemizmom pre vyhosťovanie“

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ocenil úsilie Komisie zosúladiť opatrenia upravujúce dobrovoľný návrat migrantov a ich opätovné začlenenie v krajine pôvodu, vyjadril však pochybnosti o uskutočniteľnosti niektorých predložených návrhov, ako aj obavu, že z dobrovoľných návratov by sa mohlo stať vyhosťovanie migrantov z EÚ.

Umelá inteligencia v Európe: všetky rozhodnutia nemôžeme ponechať na algoritmy

EHSV vypracoval dve stanoviská k návrhom právnych predpisov EÚ o umelej inteligencii. Žiada v nich, aby sa rozhodne zakázalo sociálne hodnotenie a vytvoril mechanizmus na vybavovanie sťažností a nápravu pre ľudí, ktorí v dôsledku umelej inteligencie utrpeli škodu.

V prvý európsky Deň ekologických potravín EHSV zdôrazňuje význam udržateľnejších, spravodlivejších a inkluzívnejších potravinových systémov

Organic Food

V rámci pomalého zotavovania Európy po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 bol už najvyšší čas prejsť od slov k činom a uplatňovať stratégiu „z farmy na stôl“. EHSV dôrazne podporuje transformáciu európskych potravinových systémov tak, aby boli environmentálne, hospodársky a sociálne udržateľnejšie. Zdôrazňuje tiež, že spolupráca (a nie hospodárska súťaž) medzi hospodárskymi subjektmi potravinového reťazca je nevyhnutná na podporu odolnejšieho a inkluzívnejšieho potravinového systému s cieľom zabezpečiť spravodlivý podiel pre všetkých.

Taxonómia pre udržateľné financovanie: kľúčový nástroj na podporu ekologických investícií a boj proti zmene klímy

EÚ naliehavo potrebuje účinné opatrenia, aby znížila emisie a vyrovnala sa so zmenou klímy. Balík opatrení v oblasti udržateľných financií z dielne Európskej komisie môže byť tým nástrojom, ktorý umožní stanoviť jasný, ucelený a komplexný rámec, kde zelenšie hospodárstvo môže rásť bez toho, aby sa prejavil efekt odkázanosti na určitého dodávateľa.

Na 8. fóre občianskej spoločnosti západného Balkánu sa jasne uviedlo, že miesto západného Balkánu je v EÚ

Fórum občianskej spoločnosti západného Balkánu, ktoré zorganizoval EHSV 30. septembra a 1. októbra v Skopje, upriamilo pozornosť na súčasný stav, pokiaľ ide o jasné vyhliadky na pristúpenie tohto regiónu k EÚ a aktívne zapojenie občianskej spoločnosti do tohto úsilia.

 

EHSV sa zapája do Európskej aliancie pre suroviny

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 1. októbra 2021 oficiálne odštartoval svoju účasť v Európskej aliancii pre suroviny (ERMA). Európska komisia zriadila Európsku alianciu pre suroviny 29. septembra 2020 s cieľom posilniť odolnosť a strategickú autonómiu pri dodávkach kritických surovín pre priemysel a spoločnosť EÚ. Aliancia v súčasnosti pozostáva z viac ako 500 členov z EÚ a z krajín mimo nej.

Spoločným behom za lepšiu Európu

V nedeľu 12. septembra sa v Bruseli uskutočnil 41. ročník 20-kilometrového behu. Preteky boli venované dvom kampaniam – jedna bola zameraná na propagáciu Konferencie o budúcnosti Európy a jej slogan znie „Budúcnosť je vo vašich rukách“ a druhá na podporu boja proti rakovine, pričom jej cieľom bolo získať 10 tisíc EUR na boj proti rakovine a na podporu výskumu. V rámci tejto kampane išlo 10 EUR z každého registračného poplatku priamo na dobročinné podujatie TELEVIE, ktoré od roku 1989 organizuje vo frankofónnej časti Belgicka a v Luxembursku televízna stanica RTL-TVI. Výťažok je určený na podporu vedeckého výskumu proti rakovine u detí aj dospelých.

 

Aktuality skupín

Európski zamestnávatelia spochybňujú praktické aspekty balíka „Fit for 55“

Arnold Puech d'Alissac, EHSV, skupina Zamestnávatelia

Niekoľko týždňov po predložení legislatívnych návrhov balíka „Fit for 55“, čo je súbor opatrení súvisiacich s Európskym fondom obnovy, prostredníctvom ktorého Európska komisia navrhuje dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií CO2 o 55 %, európski zamestnávatelia analyzujú navrhnuté opatrenia, pričom plne podporujú ich smerovanie, avšak zároveň majú pochybnosti o viacerých praktických aspektoch.

Názor skupiny Pracovníci na prejav o stave Únie v roku 2021

Skupina Pracovníci v EHSV

Hoci sa v prejave o stave Únie v roku 2021 uvádzajú takmer všetky hlavné výzvy, ktorým Európa čelí, prejav nie je dostatočne ambiciózny a jasný.

Musíme naliehavo riešiť zmenu klímy: už sa nemáme kam skryť

Vyhlásenie skupiny Rozmanitá Európa

„Ľudia svojím konaním jednoznačne prispeli k otepľovaniu atmosféry, oceánov a pôdy. Zmena klímy už ovplyvňuje každý obývaný región na svete, pričom ľudský vplyv prispieva k mnohým viditeľným zmenám počasia a vzniku klimatických extrémov.“ (šiesta hodnotiaca správa IPCC z augusta 2021).

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Budúcnosť je vo vašich rukách. O akej Európe snívate?

Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiada 18. a 19. novembra seminár o prepájaní EÚ (Connecting EU), predtým známy ako seminár občianskej spoločnosti o médiách. Ide o každoročné podujatie pre osoby zodpovedné za komunikáciu z organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú zastúpené v EHSV alebo s ním spolupracujú. Seminár sa uskutoční v priestoroch nadácie Calousta Gulbenkiana v Lisabone.

Nasmerovanie finančných zdrojov do ekologických a sociálnych investícií

Priemyselný sektor bude v dôsledku opatrení EÚ na odvrátenie klimatickej krízy čeliť veľkým výzvam. Ako možno zaistiť udržateľné financovanie v záujme splnenia cieľov Európskej zelenej dohody a zároveň zabezpečiť, aby európsky priemysel zostal konkurencieschopný? Táto zložitá otázka bude predmetom webinára EHSV, ktorý sa uskutoční 18. októbra.

Geopolitika Európskej zelenej dohody

Európska zelená dohoda nevyhnutne ovplyvní naše vonkajšie vzťahy. Aký veľký bude jej vplyv v tomto smere, na to sa zameria hybridná konferencia, ktorú 6. decembra organizuje v Bruseli EHSV spolu so Sieťou OSN pre riešenia udržateľného rozvoja (SDSN).