Územný rozvoj vidieckych oblastí: nepodarí sa ho dosiahnuť len pomocou SPP, tvrdí EHSV

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Musíme zabrániť tomu, aby sa rozdiely medzi vidieckymi a mestskými oblasťami ďalej rozširovali a lepšie koordinovať politiky s cieľom vytvoriť medzi nimi prepojenie. Samotná nová SPP nebude stačiť na opätovné obnovenie rovnováhy medzi týmito vzájomne prepojenými oblasťami. Aby Európa skutočne vyriešila nerovnosti, musíme mobilizovať širší súbor politík a nástrojov financovania.

V informačnej správe prijatej na aprílovom plenárnom zasadnutí EHSV predložil na žiadosť Komisie doplňujúce posúdenie rozsahu, akým nástroje a opatrenia súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2014 – 2020 prispeli k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí.

EHSV na základe konzultácií v piatich vybraných krajinách EÚ (Francúzsko, Írsko, Maďarsko, Taliansko a Španielsko) preskúmal, ako môže SPP lepšie pomôcť znížiť sociálnu a hospodársku nerovnováhu vo vidieckych oblastiach.

Nedostatočná súdržnosť medzi politikami EÚ

Hoci je SPP kľúčovou politikou financovania a udržiavania zamestnanosti v poľnohospodárstve, dôležitú úlohu zohrávajú aj iné existujúce programy financovania, ktoré dopĺňajú SPP. Súlad s ostatnými opatreniami EÚ, členských štátov a miestnej úrovne sa však vyhodnotil ako neoptimálny z hľadiska sociálnych, potravinových a environmentálnych politík, výskumu, inovácií a obchodu. Sprievodným prvkom musí byť udržateľnosť životného prostredia, hospodárstva a sociálnej oblasti.

Odporúčania pre budúcu SPP

Zo všetkých opatrení SPP sa ako potenciálne najúčinnejšie ukázali iniciatíva LEADER a miestny rozvoj vedený komunitou. Je však potrebné, aby sa na ne vyčlenilo omnoho viac prostriedkov a aby sa optimalizovalo ich fungovanie. „Zapojenie organizácií občianskej spoločnosti je kľúčové pre správne fungovanie programov a riadne zohľadnenie miestnych potrieb,“ zdôraznila spravodajkyňa Piroska Kállay.

Terapeutické poľnohospodárske práce bolo vyhodnotené ako účinné opatrenie SPP na roky 2014 – 2020, ktoré by sa malo ďalej podporovať.

Opatrenia SPP nemali taký pozitívny vplyv na zamestnanosť vo vidieckych oblastiach, aký väčšina krajín potrebuje. V navštívených krajinách viaceré zainteresované strany dôrazne vyzdvihli význam sociálnej podmienenosti. „Pracovné práva a dôstojné pracovné podmienky musia byť preto zaručené pomocou sociálnej podmienenosti v rámci financovania SPP,“ dodala na záver Piroska Kállay.

Zároveň by sa malo zriadiť stredisko na monitorovanie rozvoja vidieka. (mr)