Dostupné jazyky:

Milé čitateľky, milí čitatelia,

máj je už tradične mesiacom, v ktorom hodnotíme pokroky európskej integrácie a zároveň uvažujeme o jej vyhliadkach do budúcnosti.

Ako každoročne, aj v tomto roku sme v nedeľu 9. mája oslávili Európu pestrou paletou aktivít. Už druhý rok mal Deň otvorených dverí našej inštitúcie výlučne virtuálnu podobu, pričom sme ukázali neoceniteľný prínos EHSV k rozhodovaniu v EÚ a vysvetlili, prečo najmä v týchto ťažkých a náročných časoch zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti v EÚ kľúčovú a jedinečnú úlohu.

„Jedna otázka pre...“

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

V májovom/júnovom vydaní sa predseda sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo Laurenţiu Plosceanu vyjadruje k sociálnym otázkam, o ktorých sa diskutovalo na Sociálnom samite v Porte, a to najmä v súvislosti s prácou EHSV v nadchádzajúcich rokoch.

„Sociálny rozmer musí mať pevné ekonomické základy.“

Otázka EHSV info: Hlavy štátov, predsedovia vlád a sociálni partneri sa 7. a 8. mája zúčastnili na Sociálnom samite v Porte, ktorý sa stal historickým míľnikom pre odhodlanie Európy presadiť sociálne práva. Cieľom bolo poskytnúť silný politický impulz na podporu uplatňovania Európskeho piliera sociálnych práv a jeho akčného plánu, ktorý má pomôcť zvýšiť zamestnanosť a zabezpečiť všetkým rovnaké príležitosti a sociálnu ochranu. Aké úlohy považujete za najdôležitejšie pre EHSV v nadchádzajúcich rokoch vzhľadom výsledky samitu a sociálne otázky, ktoré boli na ňom v centre diskusie?

Laurenţiu Plosceanu: „Sociálny rozmer musí mať pevné ekonomické základy“

V týchto „polypandemických“ časoch sme sa istým spôsobom všetci stali väzňami – väzňami svojej krehkosti, svojich obáv i nádejí.

Koronavírus spôsobil totiž viacero pandémií, ktoré nielenže prebiehajú súčasne, ale navzájom umocňujú svoje ničivé účinky.

Sociálny samit v Porte v máji 2021 bol z tohto hľadiska odvážnym krokom vpred pre európske inštitúcie aj európskych sociálnych partnerov.

Mimoriadny hosť

Každý mesiac predstavujeme jednu známu osobnosť, ktorá sa s nami podelí o svoje názory na aktuálne dianie: ponúkne svoj uhol pohľadu, ktorý nám rozšíri obzory, poskytne inšpiráciu a umožni lepšie sa zorientovať v dnešnom svete.

V našom májovom vydaní Vám s radosťou predstavujeme renomovaného historika Normana Daviesa, ktorý prijal ponuku na rozhovor s EHSV info. Profesor Davies je veľkým znalcom dejín Európy, predovšetkým Veľkej Británie, Poľska a strednej a východnej Európy. Je autorom viacerých bestsellerov, ako napr. Europe: A History, God's Playground, Rising 44, Europe at war 1939-45 a Microcosm: Portrait of a Central European City. Profesor Davies je aj hosťujúcim profesorom na College of Europe.

Čo nedrží spolu, sa rozpadne

„Po celý život ma fascinovala priepasť medzi zdaním a skutočnosťou. Veci nikdy nie sú presne také, ako sa javia,“ tvrdí Norman Davies.

EHSV info: EÚ sa ocitla v bode zlomu, a preto pripravuje Konferenciu o budúcnosti Európy. Počas zmien, ku ktorým došlo súbežne s krízou spôsobenou pandémiou, sa objavili isté odstredivé sily, najmä v strednej a východnej Európe, ktoré môžu ohroziť európsku integráciu. Čo si o tom myslíte?

Aktuality EHSV

EHSV rozbieha Cenu pre občiansku spoločnosť 2021 za opatrenia v oblasti klímy

EHSV odmení až päť projektov v oblasti klímy, ktoré preukážu neoceniteľný prínos občianskej spoločnosti k dosiahnutiu klimatickej neutrality

 

EHSV na sociálnom samite v Porte: pri každej činnosti sa treba sústrediť na ľudí

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) má v úmysle zohrávať aktívnu úlohu v spoločnom európskom úsilí o uplatňovanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv v praxi a vybudovanie spravodlivejšej a prosperujúcejšej Európy pre všetkých.

Ako využiť dlho očakávanú príležitosť

Vyhlásenie predsedníčky EHSV Christy Schweng k začiatku Konferencie o budúcnosti Európy

V deň začiatku Konferencie o budúcnosti Európy nabádam občanov, aby sa zapojili do tohto historického projektu. Chcela by som tiež apelovať na politikov, aby sme si vzali čo najviac z toho, čo budú občania hovoriť.

Sociálny samit v Porte predstavuje míľnik pre Európu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) uskutočnil 28. apríla výmenu názorov s komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasom Schmitom o akčnom pláne pre Európsky pilier sociálnych práv (EPSP) a sociálnom samite v Porte, kde sa o pláne malo diskutovať na najvyššej úrovni.

EHSV podporuje silnú a inkluzívnu zdravotnú úniu EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) dôrazne vyjadril podporu budovaniu európskej zdravotnej únie a vyzval EÚ a členské štáty, aby vypočuli požiadavky Európanov a zaradili zdravie medzi priority.

Nový príbeh pre Európu – Uznesenie EHSV o Konferencii o budúcnosti Európy

EHSV prijal na svojom aprílovom plenárnom zasadnutí uznesenie o Konferencii o budúcnosti Európy, v ktorom pre Európu požaduje nový príbeh založený na realite každodenného života s cieľom znovu si nájsť cestu k európskym občanom a obnoviť s nimi spoluprácu. To sa dá dosiahnuť jedine zapojením organizovanej občianskej spoločnosti, ktorá musí zohrávať významnú úlohu.

Súčasť riešenia: EHSV podporuje navrhovanú reguláciu EÚ na kontrolu veľkých technologických spoločností

Akt o digitálnych trhoch a akt o digitálnych službách, ktoré navrhla Európska komisia s cieľom obmedziť narastajúcu moc digitálnych gigantov v Európe, môžu podľa EHSV splniť svoj účel, ak sa zabezpečí zdaňovanie technologických spoločností a zlepšia pracovné podmienky pracovníkov platforiem a správa údajov.

Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ je krokom vpred

Európsky hospodársky a sociálny výbor privítal navrhovaný nový balík opatrení EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poukázal však na slabiny pri riešení obrovského nedostatku kybernetických zručností v Európe. Podľa EHSV kritické subjekty takisto potrebujú zefektívnenie, zjednodušenie a jasnejšie usmernenia o uplatňovaní.

Úspech nového rámca EÚ pre Rómov je v rukách členských štátov

Európska komisia, poučená z nedostatkov predchádzajúceho rámca EÚ pre Rómov za posledné desaťročie, je odhodlaná dosiahnuť hlavné ciele nového strategického rámca pre Rómov, čím sa do roku 2030 znížia rozdiely týkajúce sa diskriminácie a sociálno-ekonomického vylúčenia najmenej o polovicu. Úloha členských štátov pri dosahovaní hmatateľných výsledkov je však kľúčová. Bez účinných národných stratégií a pragmatických opatrení hrozí, že nový rámec zlyhá rovnakým spôsobom ako ten predchádzajúci.

#EuropeDay 2021 – vplyv EHSV je teraz väčší ako kedykoľvek predtým

V EHSV, sídle organizovanej občianskej spoločnosti EÚ, sa tohtoročné podujatia v rámci Dňa Európy konali online. Výbor na svojom webovom sídle usporiadal celý rad aktivít, oslávil Európsku úniu a pripomenul si 71. výročie Schumanovej deklarácie, ktorá je základom európskej integrácie. Zároveň predstavil kľúčovú a jedinečnú úlohu, ktorú v súčasnosti v Európe zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti, počnúc ich zapojením do obnovy, až po dôležitú prácu pri riešení našich každodenných výziev.

EHSV podporuje iniciatívy na obmedzenie rizík spojených s pesticídmi, ale zdôrazňuje, že je potrebné nájsť alternatívne nákladovo účinné riešenia

EÚ má jedny z najprísnejších právnych predpisov na svete, pokiaľ ide o používanie prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve. Dá sa však urobiť oveľa viac na zlepšenie konvergencie právnych predpisov, čím by sa zmenšili riziká používania týchto chemických ochranných látok a zaručilo zásobovanie stále rastúcej svetovej populácie zdravými a bezpečnými potravinami.

EHSV vyzýva na urýchlené, jednotné a bezpečné zavedenie osvedčenia EÚ pre COVID-19

Uplatňovanie jednej zo základných hodnôt EÚ bolo viac ako rok pozastavené, no osvedčenie EÚ pre COVID-19, ako bolo premenované „digitálne zelené osvedčenie“ navrhnuté Komisiou, teraz otvára cestu voľnému a bezpečnému pohybu v rámci Európy.

EÚ ako globálny aktér po pandémii – naša cesta vpred

Pandémia COVID-19 zapríčinila spomalenie činnosti mnohých odvetví hospodárstva a zároveň spôsobuje výrazné posuny v globálnej rovnováhe síl. V tejto súvislosti sa EÚ snaží nájsť vhodnú stratégiu na posilnenie svojej úlohy globálneho hospodárskeho aktéra s opatreniami na podporu medzinárodnej úlohy eura, zvýšenie odolnosti infraštruktúr finančného trhu EÚ a zlepšenie uplatňovania sankcií ukladaných tretím krajinám.

Celoeurópsky právny rámec na ochranu práv osôb LGBTIQ

Osoby LGBTIQ sú v celej Európe diskriminované, čo má nepriaznivý vplyv na ich výsledky vo vzdelávaní, pracovné vyhliadky, kvalitu života a dokonca uplatňovanie ich základných práv, ako je sloboda pohybu v rámci EÚ.

Mobilita EÚ musí byť udržateľná a inteligentná

Doprava EÚ v budúcnosti musí byť udržateľná, sociálna a inteligentná – tejto výzve čelí sektor, ktorý v uplynulých rokoch prešiel zásadnou zmenou a zároveň bol výrazne zasiahnutý pandémiou ochorenia COVID-19. V rámci diskusie o novej dopravnej stratégii Komisie na plenárnom zasadnutí 28. apríla 2021 predsedníčka EHSV Christa Schweng zdôraznila, že Európa potrebuje víziu postcovidovej Európy, a pokiaľ ide o dopravu, táto vízia sa musí opierať o udržateľnú, inteligentnú a odolnú mobilitu.

Územný rozvoj vidieckych oblastí: nepodarí sa ho dosiahnuť len pomocou SPP, tvrdí EHSV

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Musíme zabrániť tomu, aby sa rozdiely medzi vidieckymi a mestskými oblasťami ďalej prehlbovali a lepšie koordinovať politiky s cieľom vytvoriť medzi nimi prepojenie. Samotná nová SPP nebude stačiť na opätovné obnovenie rovnováhy medzi týmito vzájomne prepojenými oblasťami. Aby Európa skutočne vyriešila nerovnosti, musíme mobilizovať širší súbor politík a nástrojov financovania.

Aktuality skupín

Plány EÚ na obnovu musia riešiť nedostatky, ktoré odhalila kríza spôsobená ochorením COVID-19

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Európska komisia tento mesiac predstavila svoje dlho očakávané preskúmanie priemyselnej stratégie. Viac než len stratégie však podniky potrebujú rýchle opatrenia, aby pomohli Európe znovu získať konkurencieschopnosť a naštartovať rast.

Kategória Hlas pracujúcich: práve teraz je najvhodnejší čas využiť politický impulz pre zdôraznenie práv pracovníkov na účasť

Skupina Pracovníci v EHSV

„Práve teraz je najvhodnejší čas využiť politický impulz na to, aby sme sa zasadili za posilnenie práv pracovníkov na účasť,“ uviedol predseda skupiny Pracovníci Oliver Röpke v súvislosti s požiadavkami občanov na väčšiu demokraciu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy a prísľubom politických lídrov, ktorí sa na sociálnom samite v Porte zaviazali k vykonávaniu akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv.

Príležitosť postaviť občiansku spoločnosť do vedúcej pozície

Séamus Boland, predseda skupiny Rozmanitá Európa

Konferencia o budúcnosti Európy umožňuje občanom a organizáciám občianskej spoločnosti prezentovať svoje názory a formovať budúcnosť. Zároveň poskytuje príležitosť realizovať udržateľné zmeny zamerané na ľudí.

Nová brožúra: Úcta a dôstojnosť v EHSV

EHSV zverejnil novú brožúru s názvom Úcta a dôstojnosť v EHSV, ktorú nájdete tu.

Brožúra obsahuje informácie o revidovanom etickom kódexe prijatom v januári a poskytuje praktické rady o úctivom a etickom správaní v EHSV, o tom, ako sa vyhnúť prípadom obťažovania, a o tom, na koho sa v prípade potreby obrátiť vrátane etického výboru.

V tejto publikácii sa poukazuje na to, že EHSV je pevne odhodlaný dodržiavať prísne etické zásady, integritu a uplatňovať moderné, transparentné pracovné metódy. (mwj)