Otázka EHSV info: Tento rok bol vyhlásený za Európsky rok železníc. Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody v oblasti dopravy, najmä zameraním na úlohu železničnej dopravy.
Aký je v tejto súvislosti Váš názor na dynamický prístup k väčšiemu využívaniu železničnej dopravy?“

Baiba Miltoviča, predsedníčka sekcie TEN

Európska únia vyhlásila tento rok za Európsky rok železníc, aby povzbudila občanov k väčšiemu využívaniu vlakov v bežnom živote. Hlavné dôvody, ktoré bránia ľuďom, aby si v každodennom živote zvolili cestu vlakom, sa v jednotlivých európskych krajinách líšia, pričom ide v prvom rade o nekonkurenčné ceny cestovných lístkov, nedostatočné pohodlie a chýbajúce prípoje, ako aj zdĺhavé cestovanie...

Napriek nádejam, že železnice budú mať ústredné miesto v ekologickom oživení a napriek Európskemu roku železníc 2021, rozhodovacie orgány EÚ urobili za posledných pár rokov len malé zlepšenia a neposkytli spotrebiteľom silné a vymáhateľné práva, ktoré by sa vzťahovali na všetky typy železničných služieb v celej EÚ. Preto je pred nami ešte veľa práce.

Napríklad podľa Európskej organizácie spotrebiteľov (BEUC): keď si cestujúci kúpia kombinovaný lístok predaný železničnou spoločnosťou alebo jej stopercentnými dcérskymi spoločnosťami, budú môcť využívať práva cestujúcich počas celej cesty. Ide o zlepšenie, pretože v súčasnosti majú železniční dopravcovia tendenciu predávať cestovné lístky len na určité úseky cesty, čo im umožňuje obísť povinnosti týkajúce sa náhrady, presmerovania a pomoci na úkor cestujúcich. Hoci to predstavuje zlepšenie, jeho rozsah bude obmedzený, pretože železničné spoločnosti budú využívať medzery, aby sa vyhli povinnosti poskytovať priame cestovné lístky. V nových pravidlách sa stanovuje, že na to, aby sa táto povinnosť vzťahovala na pridružené podniky, musia byť v 100% vlastníctve materskej spoločnosti. To de facto vylučuje mnoho spojených lístkov (t. j. kombinované cesty Lyon-Paríž, Paríž-Brusel prevádzkované spoločnosťami SNCF a Thalys nebudú zahrnuté).

Pokiaľ ide o súčasné vnútroštátne výnimky udelené členskými štátmi železničným spoločnostiam, dve tretiny služieb železničnej dopravy v EÚ sú vyňaté z uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti práv cestujúcich, najmä prímestské a regionálne služby. Tieto výnimky sú neprijateľné a sú skutočnou prekážkou zatraktívnenia cestovania vlakom.

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že železnice dokážu za výnimočných okolností zabezpečiť rýchlu prepravu základného tovaru, ako sú potraviny, lieky a palivo. Toto odvetvie tvrdo zasiahla kríza a počet cestujúcich sa v dôsledku opatrení obmedzujúcich cestovanie podstatne znížil. Skúsenosti z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 sa musia využiť na vytvorenie odolnejšieho a efektívnejšieho železničného systému. Plánovanie odolnosti sa musí vykonávať v úzkej konzultácii so sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti.

Európsky rok železníc 2021 je výbornou príležitosťou zhodnotiť doterajší vývoj a stanoviť ciele do budúcnosti. V tejto súvislosti sekcia EHSV TEN pripravuje na základe žiadosti portugalského predsedníctva prieskumné stanovisko na tému Jednotný európsky železničný priestor a na jeseň 2021 plánuje usporiadať v EHSV konferenciu.