Utveckling av ett mer motståndskraftigt och effektivt järnvägssystem

EESK info frågar: ”Detta år har utsetts till Europaåret för järnvägen. Huvudsyftet med projektet är att bidra till att uppnå den europeiska gröna givens mål på transportområdet med särskilt fokus på järnvägstransporternas roll.
Mot denna bakgrund, vilken är din syn på hur järnvägstransporterna kan öka på ett dynamiskt sätt?”

Baiba Miltoviča, TEN-sektionens ordförande

Europeiska unionen har utsett detta år till Europaåret för järnvägen i syfte att uppmuntra medborgarna att använda tåget mer i sina dagliga liv. De främsta orsakerna till att människor inte väljer tåget dagligen varierar från ett EU-land till ett annat. Det handlar framför allt om att biljettpriserna inte är konkurrenskraftiga, att det råder brist på komfort och förbindelser samt att restiderna är långa...

Trots förhoppningarna om att järnvägen kan bli en central del av den gröna återhämtningen och trots att Europaåret 2021 handlar om järnvägen har EU:s beslutsfattare endast gjort små framsteg under de senaste åren och har inte sett till att konsumenterna har rättigheter som är starka och möjliga att genomföra i alla typer av tågtrafik i hela EU. Det finns alltså mycket arbete kvar att göra.

Exempelvis menar den europeiska konsumentorganisationen BEUC att ”då en passagerare köper en kombinerad biljett såld av ett järnvägsföretag eller dess dotterbolag som ägs till 100 % gäller passagerarrättigheterna under hela resan. Detta är en förbättring, eftersom järnvägsoperatörerna för närvarande tenderar att sälja biljetter endast för delar av en resa, vilket gör det möjligt för dem att kringgå skyldigheter i fråga om kompensation, ombokning och assistans, till nackdel för resenärerna. Även om detta är ett framsteg kommer tillämpningsområdet att vara begränsat eftersom järnvägsföretagen kommer att dra nytta av kryphål för att frånsäga sig skyldigheten att tillhandahålla direktbiljetter. Enligt de nya reglerna måste anknutna företag till 100 % ägas av moderbolaget för att omfattas av denna skyldighet. I praktiken utesluter detta många biljetter med anslutningar (dvs. en kombinerad resa från Lyon till Paris och från Paris till Bryssel som trafikeras av SNCF respektive Thalys kommer inte att omfattas av rättigheterna).”

När det gäller nationella undantag som medlemsstaterna beviljar järnvägsföretag faller två tredjedelar av tågtrafiken i EU utanför tillämpningsområdet för EU:s lagstiftning om passagerares rättigheter, framför allt i förortstrafik och i regional trafik. Sådana undantag är oacceptabla och utgör ett verkligt hinder för att göra tågresande mer attraktivt.

Covid-19-krisen har visat att tåget under särskilda omständigheter kan garantera snabb transport av viktiga varor såsom livsmedel, mediciner och bränsle. Sektorn har drabbats hårt av krisen, och antalet passagerare har minskat avsevärt på grund av reserestriktioner. Erfarenheterna från covid-19-krisen måste utnyttjas för att utveckla ett mer motståndskraftigt och effektivt järnvägssystem. Planeringen av motståndskraften måste antas i nära samråd med arbetsmarknadens parter och civilsamhällesorganisationerna.

Europaåret för järnvägen 2021 är ett utmärkt tillfälle att analysera utvecklingen hittills och fastställa mål för framtiden. EESK:s TEN-sektion håller på att utarbeta ett förberedande yttrande på begäran av det portugisiska ordförandeskapet om det gemensamma europeiska järnvägsområdet och planerar en konferens vid EESK hösten 2021.