Dostupné jazyky:

Milé čitateľky, milí čitatelia,
každoročne oslavujeme 8. marca Medzinárodný deň žien a aj tento rok sme si pri tejto príležitosti uvedomili, koľko práce treba ešte vykonať, aby sa ženám zaručila plnohodnotná účasť na živote spoločnosti.

Ženy sú nedostatočne zastúpené v politických a ekonomických rozhodovacích orgánoch, majú nižšiu mieru zamestnanosti a zarábajú menej ako muži.

Súčasná pandémia a globálna hospodárska kríza navyše jasne ukázali, že ženy patria spolu s mladými ľuďmi medzi najzraniteľnejšie skupiny a že mnohé úspechy, ktoré sme tak ťažko vydobyli v uplynulých dekádach, môžu byť ohrozené. Netreba zabúdať ani na to, že ženy vykonávajú dennodenne domáce a opatrovateľské práce bez nároku na odmenu a že nútené spolužitie v časoch lockdownu vedie často k nárastu prípadov rodovo motivovaného násilia.

Dôležité dátumy

„Jedna otázka pre...“

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

V marcovom vydaní odpovedá predsedníčka sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť Baiba Miltoviča, ktorá sa s čitateľmi EHSV info podelí o svoje názory na úlohu železničnej dopravy v súvislosti s cieľmi Európskej zelenej dohody, a najmä počas roka 2021, ktorý je Európskym rokom železníc. (ehp)

Vytvorenie odolnejšieho a efektívnejšieho železničného systému

Otázka EHSV info: Tento rok bol vyhlásený za Európsky rok železníc. Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody v oblasti dopravy, najmä zameraním na úlohu železničnej dopravy.
Aký je v tejto súvislosti Váš názor na dynamický prístup k väčšiemu využívaniu železničnej dopravy?“

Baiba Miltoviča, predsedníčka sekcie TEN

Európska únia vyhlásila tento rok za Európsky rok železníc, aby povzbudila občanov k väčšiemu využívaniu vlakov v bežnom živote. Hlavné dôvody, ktoré bránia ľuďom, aby si v každodennom živote zvolili cestu vlakom, sa v jednotlivých európskych krajinách líšia, pričom ide v prvom rade o nekonkurenčné ceny cestovných lístkov, nedostatočné pohodlie a chýbajúce prípoje, ako aj zdĺhavé cestovanie...

Mimoriadny hosť

Každý mesiac predstavujeme jednu známu osobnosť, ktorá sa s nami podelí o svoje názory na aktuálne dianie: ponúkne svoj uhol pohľadu, ktorý nám rozšíri obzory, poskytne inšpiráciu a umožni lepšie sa zorientovať v dnešnom svete. Mimoriadnym hosťom marcového vydania je prvý predseda Európskej rady Herman van Rompuy, ktorý nám priblíži svoje názory na súčasné európske výzvy.

Herman Van Rompuy je belgický a európsky politik a bývalý premiér Belgicka (2008 – 2009). V súčasnosti predsedá organizácii European Policy Centre. Ako predseda Európskej rady (2009 – 2014) významnou mierou prispel k účinnej reakcii EÚ na finančnú krízu a k posilneniu rámca európskej správy hospodárskych záležitostí.

 

Herman Van Rompuy: „Teraz nepotrebujeme zlých prorokov“

Od roku 2008 sa na nás valí jedna kríza za druhou, čo sa už označuje za „viacnásobnú krízu“. Ktovie, čo nás ešte čaká, hovoria si mnohí, a to len dokazuje, ako vzrástol strach a neistota. Je pravda, že väčšina kríz, prichádza zvonka. Tak či onak, Únia prekonala všetky nebezpečné prekážky, ktoré kedy ohrozovali jej existenciu. Sme v tom dobrí, no okrem prekážok nás čakajú aj pozitívne výzvy. Poradíme si tak dobre aj s nimi?

Keď vidím, ako Únia využíva Fond obnovy vytvorený na zvládnutie sociálnych a hospodárskych dôsledkov pandémie aj na urýchlenie ekologickej a digitálnej transformácie, verím, že áno. Spájame krízové riadenie s dlhodobou víziou, čo je v súčasnej politike, kde sa uvažuje väčšinou len v medziach krátkodobých termínov a opatrení, to najťažšie.

Aktuality EHSV

Konferencia o budúcnosti Európy: EHSV je odhodlaný aktívne prispievať k úspechu konferencie

Príhovor predsedníčky EHSV Christy Schweng

Vítam podpísanie spoločného vyhlásenia Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady, ktoré znamená spustenie Konferencie o budúcnosti Európy. Európsky hospodársky a sociálny výbor dostal pozvanie zúčastniť sa na nej ako pozorovateľ a teší ho, že aktívne prispeje k diskusii.

Nestačí, aby bola ekologická a digitálna, Európa budúcnosti musí byť aj demokratickejšia

Rekonštrukcia po pandémii musí byť príležitosťou prebudovať Európu na novom základe demokratickej účasti. Posolstvo z podujatia EHSV Dni občianskej spoločnosti 2021 je jasné – bolo by veľkou chybou, keby o osude a budúcnosti takého množstva ľudí rozhodovalo len zopár jedincov

Podujatie EHSV Dni občianskej spoločnosti s názvom „Udržateľná obnova zameraná na budúcnosť európskych občanov“ sa uskutočnilo od 1. do 5. marca a prinieslo päť dní interaktívnych diskusií online, do ktorých sa zapojilo viac ako 1 400 účastníkov. Pripojení boli aj diváci z Afriky, Ázie, či Severnej a Južnej Ameriky.

Nový pakt o migrácii a azyle: málo solidarity a veľa záťaže pre štáty prvého vstupu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) víta nový pakt o migrácii a azyle, ale tvrdí, že predložené návrhy bude ťažké vykonať a nemožno ich označiť za jasný krok smerom k vytvoreniu odolnej a perspektívnej spoločnej stratégie EÚ v oblasti migrácie a azylu. EHSV v dvoch stanoviskách, v ktorých analyzuje niekoľko návrhov nariadení upravujúcich riadenie azylu a azylové konania, upozorňuje na možné riziko, že nový pakt nebude schopný zabezpečiť spravodlivé a efektívne spracovanie žiadostí o azyl.

Občianska spoločnosť chce pomôcť EÚ pri riešení výziev, ktoré so sebou prinášajú digitálne financie

Oblasť digitálnych financií sa musí urýchlene regulovať a Európska komisia je na správnej ceste. Taký je hlavný odkaz troch stanovísk EHSV prijatých na februárovom plenárnom zasadnutí. Výbor v nich súhlasí s najnovšími návrhmi Komisie na reguláciu digitálneho finančného sektora.

Obnova EÚ – Rozhodujúce bude zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti

Národné plány podpory obnovy a odolnosti by boli efektívnejšie a účinnejšie, keby do nich boli rýchlejšie a vo väčšej miere zapájané organizácie občianskej spoločnosti. To je hlavné posolstvo uznesenia na tému Zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do národných plánov podpory obnovy a odolnosti – čo funguje a čo nie?, ktoré bolo prijaté na februárovom plenárnom zasadnutí EHSV a predstavené počas diskusie s predsedníčkou EHSV Christou Schweng a eurokomisárom pre rozpočet a administratívu Johannesom Hahnom.

EHSV požaduje jednoduchšie a spravodlivé zdaňovanie v EÚ aj mimo nej

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo všeobecnosti podporuje legislatívne návrhy Komisie týkajúce sa efektívnejšieho a spravodlivejšieho zdaňovania a oceňuje ich koordináciu na globálnej úrovni.

Vo svojom stanovisku, ktoré prijal na plenárnom zasadnutí 24. februára, vyslovil plnú podporu balíku opatrení Európskej komisie pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie.

Podľa EHSV by sa v hospodárskej stratégii EÚ na rok 2021 mala venovať väčšia pozornosť sociálnym otázkam

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) schválil svoju pozíciu k hospodárskym prioritám EÚ na rok 2021. Víta kroky prijaté v rámci stratégie na riešenie výziev spojených s pandémiou COVID-19 v kontexte Európskej zelenej dohody, vyjadruje však sklamanie z toho, že v stratégii navrhnutej Európskou komisiou sa venuje príliš malá pozornosť sociálnym otázkam. Takisto varuje pred príliš skorým postupným ukončovaním podporných opatrení a zasadzuje sa za vytvorenie nových fiškálnych pravidiel, ktoré budú odrážať sociálnu a hospodársku realitu po pandémii.

Stratégia EÚ pre obnovu budov je absolútnou nevyhnutnosťou

Európska stratégia Vlna obnovy pre Európu je absolútne nevyhnutná a Európska únia a jej občania ju naliehavo potrebujú. V stanovisku, ktoré vypracovali Pierre Jean Coulon a Laurențiu Plosceanu, prijatom na februárovom plenárnom zasadnutí, EHSV podporuje návrh Európskej komisie o obnove budov ako prostriedku na „ekologizáciu našich budov, tvorbu pracovných miest a zlepšovanie životných podmienok“

EHSV sa zaväzuje významne prispieť k novým iniciatívam Komisie

Vyhlásenie o akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv, transparentnosti odmeňovania a stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Tešíme sa na prácu na troch hlavných iniciatívach Európskej komisie: oznámení o akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv, návrhu smernice na posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania a stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Aktuality skupín

Európa je dobre pripravená na splnenie svojich priemyselných ambícií

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Stretnutie skupiny Zamestnávatelia v EHSV s komisárom Bretonom

Pandémia COVID-19 upozornila na skutočnosť, že naozajstná odolnosť závisí od zaistenia plne fungujúceho jednotného trhu. Tak znie hlavné posolstvo komisára EÚ pre vnútorný trh Thierryho Bretona, ktorý sa zúčastnil na mimoriadnej schôdzi skupiny Zamestnávatelia (1. marca) s cieľom diskutovať o širokej škále tém od nasadzovania vakcín až po revidovanú priemyselnú stratégiu EÚ a udržateľnú obnovu Európy.

Medzinárodný deň žien: Prečo je ešte stále potrebný

Maria Nikolopoulou, členka skupiny Pracovníci v EHSV

Má dnes ešte zmysel oslavovať 8. marca Medzinárodný deň žien? Uplynulo viac ako 110 rokov, odkedy Clara Zetkin navrhla zavedenie Dňa pracujúcich žien, a viac ako 40 rokov od vyhlásenia Medzinárodného dňa práv žien a medzinárodného mieru Organizáciou Spojených národov. Spoločnosť prešla v minulom storočí veľkými zmenami.

Štúdia EHSV o reakcii občianskej spoločnosti na pandémiu COVID-19

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa 12. marca na svojej konferencii na vysokej úrovni na tému „Organizácie občianskej spoločnosti počas pandémie COVID-19 a po nej: výzvy a budúcnosť“ ohlásila vypracovanie novej štúdie s názvom „Reakcia organizácií občianskej spoločnosti na pandémiu COVID-19 a súvisiace reštriktívne opatrenia prijaté v Európe“

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

8. marec: Medzinárodný deň žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor plne virtuálnu výstavu s názvom Artivism for Gender Equality

Výstava pozostáva zo série 25 plagátov, ktoré zachytávajú boj za rodovú rovnosť a práva žien a odrážajú Agendu 2030 a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, najmä cieľ č. 5 týkajúci sa rodovej rovnosti.

Výbor organizuje výstavu spolu s neziskovou organizáciou Women Engage for a Common Future, ktorá sa zasadzuje za rodovo spravodlivú a zdravú planétu pre všetkých.

Nenechajte si ujsť príležitosť navštíviť ju tu spolu s videom z jej otvorenia vysielaného naživo!

Spoluorganizátorom tohto kultúrneho podujatia je COPEC spoločný výbor pre rovnosť príležitostí. (ck)

Spoločná fotografická výstava Afriky a EÚ v rámci portugalského predsedníctva Rady EÚ

Portugalská umelkyňa Ana Carvalho prezentuje svoju tvorbu na výstave Afrika v Lisabone, v ktorej zachytáva prítomnosť a vplyv africkej kultúry v hlavnom meste Portugalska, zatiaľ čo africký umelec José Pereira pôsobiaci na Kapverdách propaguje vo svojich fotografiách mierové spolunažívanie, akceptáciu rozdielnosti a solidaritu na výstave pod názvom Ubuntu.

EHSV otvoril 2. marca spoločnú výstavu fotografií Afriky a EÚ na online podujatí, na ktorom sa zúčastnil podpredseda pre komunikáciu Cillian Lohan, predseda monitorovacieho výboru AKT – EÚ Carlos Trindade a obaja fotografi. Inaugurácia sa uskutočnila na schôdzi monitorovacieho výboru AKT – EÚ, stáleho orgánu, ktorý je súčasťou sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy.

Online prezentácia EHSV – Naštívte nás online!

Vedeli ste, že Európsky hospodársky a sociálny výbor zabezpečuje, aby obyčajní ľudia na celom kontinente mali možnosť vyjadriť sa k vývoju v Európe?

Rezervujte si virtuálnu návštevu, počas ktorej sa dozviete viac o tejto organizácii zastupujúcej organizovanú občiansku spoločnosť (vrátane zamestnávateľov, odborov a skupín, ako sú profesijné a komunitné združenia, organizácie poľnohospodárov, mládežnícke združenia, skupiny žien, spotrebitelia, environmentálni aktivisti a mnohé ďalšie) a o tom, prečo sú konzultácia, dialóg a konsenzus stredobodom našej činnosti. (cl)