Eurooppalainen kansalaisaloite

EU-kansalaisilla on ollut 1. huhtikuuta 2012 lähtien käytettävissään uusi oikeus, jonka avulla he voivat tuoda mielipiteensä vahvemmin kuuluville: eurooppalainen kansalaisaloite. Tämä väline tuli käyttöön Lissabonin sopimuksen 11 artiklan myötä, ja sitä hyödyntäen kansalaiset, jotka onnistuvat keräämään vähintään miljoona allekirjoitusta vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, voivat pyytää Euroopan komissiota esittämään uutta unionin lainsäädäntöä tai muuttamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä (primaarilainsäädäntöä lukuun ottamatta).

Kansalaisaloitteen yleinen oikeudellinen kehys määritellään eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17. huhtikuuta 2019 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/788 ja sen liitteissä.

ETSK on kansalaisten osallistumisoikeuksien puolestapuhujana ja kansalaisyhteiskunnan näkemysten tulkkina kannattanut alusta lähtien ajatusta kansalaisaloitteesta ja pyrkinyt saamaan sitä varten yksinkertaiset ja ymmärrettävät säännöt, kuten se esittää kansalaisaloitteesta antamissaan lausunnoissa:

ETSK osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen kansalaisaloitteen tunnetuksi tekemiseen ja sidosryhmien verkottamiseen järjestämällä vuosittain kansalaisaloitteen teemapäivän konferenssin ja muita aiheeseen liittyviä tiedotusseminaareja. Lisäksi se ohjaa EU:n toimivaltaisten hallintoviranomaisten välistä institutionaalista yhteistyötä. Tiivistetysti ETSK näkee roolinsa kahtalaisena:

  • Komitea edistää aloitteiden syntyä toimimalla vuoropuhelun ja tiedonvaihdon foorumina, kokoamalla yhteen aloitteiden järjestäjiä tai isännöimällä kokouksia kansalaisyhteiskunnan tukipilarina.
  • Komitea toimii institutionaalisena tukitahona ja tarjoaa komissiolle apua eurooppalaisten kansalaisaloitteiden arviointivaiheessa. Tämä tapahtuu osallistumalla julkisen kuulemisen järjestämiseen tai laatimalla tavanomaisessa neuvonantajaroolissa lausunto vaaditun allekirjoittajamäärän saavuttaneesta kansalaisaloitteesta ennen komission suorittamaa arviointia.

Lisätietoja ETSK:n tarjoamista eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvistä palveluista on saatavilla komitean verkkosivujen osiossa ”ECI at the EESC”, komitean julkaisussa Eurooppalaisen demokratiapassi sekä kansalaisaloiteasioita hoitavalta sihteeristöltä, jolle voi lähettää viestin komitean yhteydenottolomakkeen kautta.

Euroopan komission virallisella kansalaisaloitesivustolla on täydelliset tiedot eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta välineenä ja siitä, miten se toimii, sekä tuoreimpia uutisia ja tiedot kaikista rekisteröidyistä ja tarvittavan allekirjoittajamäärän koonneista, meneillään olevista ja aiemmista aloitteista.

 

Downloads

European Democracy Passport